Actueel

 

ICCI Jaarverslag 2020

2 april 2021

71 views

FAQ COVID-19: Hoe met de gevolgen van COVID-19 omgaan in het commissarisverslag boekjaar afgesloten op 31/12/2020?

NIEUW

14 januari 2021

979 views

Belangenconflicten bij intragroepsverrichtingen van genoteerde vennootschappen: recente ontwikkelingen (artikel)

13 november 2020

358 views

Laatste adviezen

31 maart 2021

Omzetting van een landbouwvennootschap in een BV na de hervorming van het WVV - Transformation d’une société agricole en SRL suite à la réforme du CSA

Une société agricole souhaite, suite à la réforme du CSA et à la disparition de la société agricole, transformer sa société en SRL. Elle n'a dès lors pas réalisé d'opt-in. Doit-il y avoir un rapport de transformation d'un expert sur base d'une situation à moins de 3 mois ?

31 maart 2021

Interpretatie van de woorden “in voorkomend geval” in het WER - Interprétation des termes « le cas échéant » dans le CDE

Comment faut-il interpréter les mots "le cas échéant" dans le CDE et dans le CSA?

31 maart 2021

UBO – categorie – vermelding in het commissarisverslag - UBO – catégorie – mention dans le rapport du commissaire

Dient er een vermelding te worden gemaakt in het commissarisverslag indien de uiteindelijke begunstigden werden geregistreerd in het UBO-register maar werden opgenomen onder de verkeerde categorie?

5 maart 2021

Goed bestuur als criterium voor uitsluiting van een commissaris in een lastenboek - Bonne gouvernance comme critère d’exclusion d’un commissaire après un mandat dans un cahier des charge

Voir problématique ci-dessous.

24 februari 2021

UBO-register – Nalaten om de economische begunstigden te vermelden - Registre UBO – Omission de mentionner les bénéficiaires économiques

Faut-il, dans le cadre d’un mandat de commissaire, en complément à une mention en seconde partie de rapport, signaler à l'Administration de la trésorerie l'infraction du registre UBO qui ne renseigne pas les bénéficiaires économiques de la société?

 

24 februari 2021

Uitvoering van wettelijke opdracht voor cliënt van ander kantoor aangesloten bij hetzelfde netwerk – Exécution d’une mission légale pour le cliënt d’un autre cabinet lié au même réseau

Is het deontologisch toegelaten om een wettelijke opdracht uit te voeren voor een accountancy klant van een ander kantoor dat lid is van hetzelfde netwerk (en waar dus ook een deel dezelfde aandeelhouders zijn dan ons revisorenkantoor)?

Boeken

4 december 2020

Impact van de wijzigingen in het burgerlijk recht op het beroep van bedrijfsrevisor

17 december 2019

Nieuwe en aangepaste opdrachten van de bedrijfsrevisor in het WVV

2019-02

23 juli 2019

De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit

2019-01

Rechtspraak

4 januari 2021

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, 16 november 2020 – gerechtelijke reorganisatie en bestuurdersaansprakelijkheid

In zijn vonnis van 16 november 2020 oordeelde de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde dat de bestuurder geen bescherming put uit het feit dat de vennootschap een gerechtelijke reorganisatie heeft doorlopen voorafgaand aan het faillissement en dit op basis van de overwegingen in randnummer 24 van het vonnis in bijlage:

 

22 oktober 2020

Grondwettelijk Hof arrest nr. 135/2020 van 15 oktober 2020 – Vernietiging van enkele bepalingen van het WVV

Op 26 september 2019 werd een zaak aangespannen voor het Grondwettelijk Hof, onder meer tot vernietiging van een aantal bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

Door de indieners werd aan het Grondwettelijk Hof onder andere gevraagd om de volgende bepalingen te vernietigen die betrekking hebben op de verplichte tussenkomst van een bedrijfsrevisor of een extern gecertificeerd accountant in verschillende fases van het leven van een vennootschap, vereniging of stichting:

10 augustus 2020

Raad van State 26 juni 2020 (Arrest nr. 247.922) - Nietigverklaring artikel 19, § 1 KB UBO

In zijn arrest van 26 juni 2020 vernietigt de Raad van State de meldingsplicht in artikel 19, § 1 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.

Deze bepaling verplichtte alle onderworpen entiteiten zoals de bedrijfsrevisoren om de Administratie van de Thesaurie via elektronische weg op de hoogte te brengen van eventuele verschillen tussen de informatie in het UBO-register en de informatie waarvan zij kennis hebben.