• recent gepubliceerde adviezen

  Kies een thema

  • andere controleopdrachten
  • belgische boekhoudwetgeving
  • bijzondere aspecten van het commissarismandaat
  • bijzondere opdrachten in het wetboek van vennootschappen
  • bijzondere wetgevingen en reglementering
  • commissaris
  • controlenormen
  • deontologie
  • financiële informatie
  • IBR
  • IFRS
  • informatie aan de ondernemingsraad
  • kapitaal en aandelen
  • ondernemingen in moeilijkheden
  • openbaarmakingsverplichtingen
  • vzw's en stichtingen
  • witwassen, fraude en corruptie
Uw selectie:

  Omzetting van een landbouwvennootschap in een BV na de hervorming van het WVV - Transformation d’une société agricole en SRL suite à la réforme du CSA

  Une société agricole souhaite, suite à la réforme du CSA et à la disparition de la société agricole, transformer sa société en SRL. Elle n'a dès lors pas réalisé d'opt-in. Doit-il y avoir un rapport de transformation d'un expert sur base d'une situation à moins de 3 mois ?

  31 maart 2021

  Interpretatie van de woorden “in voorkomend geval” in het WER - Interprétation des termes « le cas échéant » dans le CDE

  Comment faut-il interpréter les mots "le cas échéant" dans le CDE et dans le CSA?

  31 maart 2021

  UBO – categorie – vermelding in het commissarisverslag - UBO – catégorie – mention dans le rapport du commissaire

  Dient er een vermelding te worden gemaakt in het commissarisverslag indien de uiteindelijke begunstigden werden geregistreerd in het UBO-register maar werden opgenomen onder de verkeerde categorie?

  31 maart 2021

  Goed bestuur als criterium voor uitsluiting van een commissaris in een lastenboek - Bonne gouvernance comme critère d’exclusion d’un commissaire après un mandat dans un cahier des charge

  Voir problématique ci-dessous.

  5 maart 2021

  UBO-register – Nalaten om de economische begunstigden te vermelden - Registre UBO – Omission de mentionner les bénéficiaires économiques

  Faut-il, dans le cadre d’un mandat de commissaire, en complément à une mention en seconde partie de rapport, signaler à l'Administration de la trésorerie l'infraction du registre UBO qui ne renseigne pas les bénéficiaires économiques de la société?

   

  24 februari 2021

  Uitvoering van wettelijke opdracht voor cliënt van ander kantoor aangesloten bij hetzelfde netwerk – Exécution d’une mission légale pour le cliënt d’un autre cabinet lié au même réseau

  Is het deontologisch toegelaten om een wettelijke opdracht uit te voeren voor een accountancy klant van een ander kantoor dat lid is van hetzelfde netwerk (en waar dus ook een deel dezelfde aandeelhouders zijn dan ons revisorenkantoor)?

  24 februari 2021

  Boekhoudkundige verwerking van het vakantiegeld naar aanleiding van de assimilering van de tijdelijke werkloosheid en de compensatie van de periodes van tijdelijke werkloosheid voor overmacht verbonden met het coronavirus

  Comptabilisation du pécule de vacance à la suite de l’assimilation du chômage temporaire et de la compensation des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des employés– COVID-19

  23 februari 2021

  Quasi-inbreng -regularisatie - Quasi-apport – régularisation

  Si un client souhaiterait un rapport de régularisation pour un quasi-apport à une société constituée le 1er mars 2019 sous la forme d’une SPRL, le réviseur d’entreprises peut-il encore établir un rapport (de régularisation) selon l'ancien Code des sociétés pour cette mission ?

  22 februari 2021

  Definitie van “nettoactief” – Omzetting van een VZW in een IVZW – Définition d’ « actif net » – Transformation d’une ASBL en AISBL

  Welke definitie van nettoactief voor de staat van activa en passiva in artikel 14:47 WVV dient te worden weerhouden, voor de omzetting van een VZW in een IVZW?

  15 februari 2021

  Omzetting CommV met negatief nettoactief in BV – Transformation d’une SComm avec actif net négatif en SRL

  “Kan een CommV met een negatief nettoactief worden omgezet in een BV en, zo ja, wat zijn de aansprakelijkheden voor de aandeelhouders?

  12 februari 2021

  Economische en financiële informatie ondernemingsraad (informatieniveau) – Informations économiques et financières conseil d’entreprise (niveau d’information)

   Zie schema.

  schema advies ICCI 21-003

  8 februari 2021

  UBO-register - entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de zeggenschap van een Gewest vallen – Registre UBO – entités détenues directement ou indirectement par une Région

  Si une société est détenue en cascade par une personne morale de droit public, faut-il remonter jusqu'à l'actionnaire ultime qui correspond toujours à une personne physique ?

  Qui doit fournir les informations pour satisfaire aux exigences visées dans l’article 1:35 CSA ?

  Lorsque le bénéficiaire effectif ultime de l’entité est une personne politiquement exposée, les mesures de vigilances accrues visées à l’article 41 de la loi anti-blanchiment doivent-elles être mises en place par les réviseurs d’entreprises ?

  8 januari 2021

  Informatieverstrekking en attestering door de bedrijfsrevisor ten aanzien van ondernemingsraad/CPBW Fourniture des informations et attestation par le réviseur d’entreprises vis-à-vis du conseil d’entreprise/ CPPT

  Moet de commissaris, na de sociale verkiezingen van 2020 waarbij een vennootschap nog steeds een personeelsbestand heeft tussen 50 en 100 werknemers, nog steeds de basisinformatie en jaarinformatie attesteren ten behoeve van de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) die in de periode 2016-2020 de functie van de ondernemingsraad overnam of komt dit te vervallen omdat de drempel van 100 werknemers twee keer niet werd overschreden (nl. in 2016 en opnieuw in 2020)?

  5 januari 2021

  Révocation du commissaire - convocation du commissaire à l’assemblée générale – Opzegging van de commissaris – Oproeping van de commissaris op de algemene vergadering

   Dans le cadre d’une procédure de révocation du commissaire doit-il être convoqué à l’assemblée générale extraordinaire qui va statuer sur sa révocation ? Plus généralement, le commissaire doit-il être convoqué à toutes les assemblées générales de la société ou uniquement à celle(s) qui statue sur base de son rapport ?

  5 januari 2021

  Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte – roerende voorheffing en liquidatieboni – Dissolution et clôture de liquidation en un seul acte – précompte mobilier et boni de liquidation

   Dient de jaarrekening over de periode vanaf het begin van het boekjaar tot de datum van de notariële akte inzake ontbinding en sluiting van vereffening opgemaakt te worden rekening houdend met de dividenduitkering en de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni?

   

  5 januari 2021

  Vrijwillige ontbinding van een kleine VZW of een IVZW (art. 2:110, § 2 WVV) – Dissolution volontaire d’une petite ASBL ou AISBL (art. 2:110, § 2 CSA)

  Het opmaken van een verslag van een bestuursorgaan in het kader van een vrijwillige ontbinding is volgens het WVV enkel van toepassing op de grote (I)VZW’s. Is een kleine (I)VZW die vrijwillig een commissaris heeft aangesteld, onderworpen aan artikel 2:110, § 2 WVV? Als onderdeel van de procedure van ontbinding en vereffening die niet in één akte is, dient het bestuursorgaan een verslag op te stellen over het voorstel tot ontbinding en een staat van activa en passiva?

   

  5 januari 2021

  COVID-19-crisis – Vermelding van uitstel tot betaling van de RSZ in de toelichting

  Dient een onderneming die uitstel tot betaling van de RSZ heeft ontvangen ten gevolge van de Covid-19-crisis, dit ook in de toelichting bij de jaarrekening op te nemen onder “vervallen sociale schulden”?

  18 december 2020

  UBO-register en koninklijk besluit van 23 september 2020

   En tant que commissaire (réviseur d'entreprises), doit-on vérifier si l'entreprise / ASBL a bien ajouté toutes les annexes ad hoc (requises par l’ajout de la loi du 20 juillet 2020 sur l’AML) aux inscriptions dans le registre UBO ?

  Est-ce que le commissaire (réviseur d’entreprises) a un pouvoir d’appréciation quant à l'adéquation des documents annexés (sont-ils suffisants) pour justifier l’inscription dans le registre UBO ?

  17 december 2020

  Bekendmaking van het jaarverslag in verenigingen/stichtingen

  Lorsqu’une ASBL ou fondation nomme volontairement un commissaire, le rapport du commissaire et le rapport de gestion doivent-ils faire l’objet d’une publication ?;

  Est-ce qu’en cas de publication volontaire d'un rapport de gestion, la petite association/fondation devrait-elle au moins veiller à ce que le rapport de gestion (s'il est ainsi dénommé) soit complet au sens des articles3:48 et 3:52 CSA ?

  17 december 2020

  Waarneming van monitoringopdracht als wettelijk verhinderde bedrijfsrevisor

  Mag een bedrijfsrevisor die wettelijk verhinderd is, de monitoringopdracht waarnemen in een bedrijfsrevisorenkantoor?

  30 november 2020

  Tweede lockdown – adjusting of non-adjusting gebeurtenis na balansdatum voor boekjaren eindigend op 30 september 2020

  Kwalificeert de tweede lock-down naar aanleiding van COVID-19 aangekondigd in oktober 2020 als een “adjusting” of  “non-adjusting” gebeurtenis na balansdatum voor boekjaren eindigend op 30 september 2020?

  25 november 2020

  Artikel 2:21 WVV – vermelding nettoactief

   Dient men wanneer een NV haar gestort kapitaal aangetast blijkt te zijn (omwille van aanhoudende verliezen gedurende het boekjaar) in lijn met artikel 2:21 te kennen te geven dat het kapitaal is aangetast op stukken zoals bepaald in artikel 2:20? Is het dan eveneens nodig dat de entiteit een publicatie in het Belgisch Staatsblad laat geschieden?

  3 november 2020

  Cumul van titel – bedrijfsrevisor, accountant, fiscaal accountant

  Is er cumul mogelijk tussen het voeren van de titel van bedrijfsrevisor en de titel van ITAA-accountant? Kunnen beide activiteiten in een afzonderlijke vennootschap worden uitgeoefend?

  Is er cumul mogelijk tussen het voeren van de titel van bedrijfsrevisor en de titel van ITAA-fiscaal accountant?

  3 november 2020

  Splitsing van een VZW en opmaken van het commissarisverslag

  De splitsing van een VZW vindt boekhoudkundig plaats per 1 september 2020. Dient de commissaris naast een verslag over de staat van activa en passiva overeenkomstig artikel 13:3 WVV eveneens een commissarisverslag op te stellen over de periode van 1 januari 2020 tot 31 augustus 2020?

   23 oktober 2020

   Rechtsgeldigheid van bekomen van handtekeningen via het programma DocuSign

   Binnen het beroep van bedrijfsrevisor is het bekomen van handtekeningen op engagement letters, (saldo)bevestigingen en letters of representation door de leden van het bestuursorgaan van gecontroleerde vennootschappen rechtsgeldig wanneer dit gebeurt via het programma DocuSign

   14 oktober 2020

   Geruisloze partiële splitsing – revisoraal verslag over inbreng in natura

   Dient er een revisoraal verslag over de inbreng in natura te worden opgesteld bij een geruisloze partiële splitsing in de mate dat er geen kapitaalsverhoging is in het kader van deze verrichting?

   20 augustus 2020

   Elektronische handtekening bijzondere wettelijke opdrachten

   Kunnen revisorale verslagen van bijzondere opdrachten via een digitale/elektronische handtekening (bv. eID) worden ondertekend waarbij deze beschikbaar dienen te zijn bij de notariële akte en door de notaris ter griffie in origineel worden neergelegd?

   6 augustus 2020

   Mechanismen van controle op de onafhankelijkheid van commissarissen

   Welke mechanismen van controle op de onafhankelijkheid van commissarissen van een niet-genoteerde vennootschap bestaan er, die echter overeenkomstig de sectorspecifieke wetgeving (elektriciteitswet) een auditcomité moet hebben? Moet een onafhankelijkheidsverklaring worden afgeleverd aan het auditcomité?

   14 juli 2020

   IFIC – loonjaarafsluiting boekhouding 2019 in woonzorgcentra e.a.

   De volgende situatie wordt beschreven.
   Enkele maanden geleden werd reeds de vertraging in de digitale maandfacturatie van de woonzorgcentra aangekaart.
   Thans is er een ander element waar private woonzorgcentra mee worden geconfronteerd, namelijk het in voege treden van IFIC vanaf november 2019. 

   2 juli 2020

   Oud-aandeelhouders – Beroepsgeheim van bedrijfsrevisor

   Mogen oud-aandeelhouders van een vennootschap contact opnemen met de commissaris en hem informatie vragen over bepaalde rekeningen en de proef- en saldibalansen?

   24 juni 2020

   Ontbinding en vereffening in één akte – neerlegging van jaarrekening bij de NBB

   Neerlegging van de jaarrekening bij de NBB over de periode van 1 januari 2020 – 27 maart 2020 ingeval van ontbinding en vereffening in één akte die kort na de goedkeuring van de jaarrekening gebeurt

   22 juni 2020

   Technische nota IBR met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

   Enkele praktische vragen in het kader van de technische nota van het IBR inzake de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

   26 mei 2020

   Cumul commissarismandaat

   Mag het commissarismandaat in een vennootschap worden gecombineerd met het mandaat van erkende commissaris bij een Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening?

   15 mei 2020

   Nieuw WVV – commissarisverslag - liquiditeitstest

   Enkele vragen omtrent de verslaggeving van de commissaris naar aanleiding van het WVV en diens opdracht inzake de liquiditeitstest

   14 mei 2020

   Hypothecaire inschrijvingen – vermelding in de jaarrekening

   In welke rubriek van de jaarrekening dienen hypothecaire inschrijvingen op onroerende goederen van een aandeelhouder natuurlijke persoon te worden opgenomen?

   8 mei 2020

   Art. 5:143 WVV – ondertekening representation letter

   Liquiditeitstest – impact op de controleverklaring ingeval van weigering van ondertekening door bestuurders van de representation letter

   16 april 2020

   Fusie - goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap

   Dient er bij fusie een aparte (bijzondere) algemene vergadering te worden bijeengeroepen voor de goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap?

    

   16 april 2020

   Inbreng van rekening-courant zonder uitgifte van nieuwe aandelen (update 17/12/2020)

   Is in toepassing van het WVV de tussenkomst van de bedrijfsrevisor vereist indien er een rekening-courant wordt geïncorporeerd in het vermogen van de vennootschap zonder uitgifte van nieuwe aandelen?

   31 maart 2020

   Artikel 7:197 WVV – Revisoraal verslag i.h.k.v. een inbreng in natura in een NV

   Enkele vragen omtrent de draagwijdte van de opdracht en de werkzaamheden in het kader van het revisoraal verslag bij een kapitaalverhoging door inbreng in natura in een NV.

    

   27 maart 2020

   Liquiditeitstest in de BV

   Enkele situaties met betrekking tot de timing van de liquiditeitstest in de BV

   17 maart 2020

   Ontbinding en vereffening in één akte en openstaand pand op handelsfonds

   Vormt het openstaan van zekerheden een belemmering voor een ontbinding en vereffening in één akte van een vennootschap?

   17 maart 2020

   Ontbinding en vereffening in één akte en afsluiting van het boekjaar (art. 2:70 in fine WVV)

   Wanneer moet in kader van een ontbinding en vereffening in één akte de jaarrekening inzake dit boekjaar worden opgemaakt?

   12 maart 2020

   Ontbinding en vereffening in één akte – neerleging van jaarrekening bij NBB

   Is een vennootschap verplicht om de jaarrekening van het afgesloten boekjaar per 31 december 2019 op te maken en neer te leggen bij de Nationale Bank van België (NBB), die zal worden gebruikt als staat van actief en passief in het kader van een voorstel tot ontbinding en vereffening in één akte op de algemene vergadering van 31 maart 2020?

   3 maart 2020

   Bezoldigingen aan bestuurders – vermelding in jaarrekening

   In welke gevallen moeten de totale bestuurdersbezoldigingen effectief in de toelichting worden opgenomen?  En indien ze moeten worden gemeld  en de vennootschap weigert om zulks te doen, is dit dan een inbreuk die in het commissarisverslag moet worden gemeld (eerste en/of tweede deel)?

    

   27 februari 2020

   Norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (I)VZW’S en stichtingen en het WVV

   Is de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen niet van toepassing op de opdracht volgens artikel 2:71, § 2, derde lid WVV?

   27 februari 2020

   Uitkering tantième– verlies in jaarrekening boekjaar

    Enkele vragen omtrent de uitkering van tantièmes.

   21 februari 2020

   Ontbinding en vereffening in één akte – bouwonderneming - tienjarige aansprakelijkheid

   Kan de bedrijfsrevisor een controleverslag afleveren voor een ontbinding en vereffening in één akte voor bouwondernemingen, gezien de eventuele toekomstige claims inzake de tienjarige aansprakelijkheid?

   21 februari 2020

   Quasi-inbreng - regularisatie

   Welke vormvereisten moeten worden geëerbiedigd bij de regularisatie van een quasi-inbreng zonder algemene vergadering en is een revisoraal regularisatieverslag nog vereist?

   18 februari 2020

   Schema jaarrekening – WVV

   Moet een vennootschap die een opt-in heeft gedaan de jaarrekening volgens het “oude” schema opstellen, indien de statutenwijziging (inzake opt-in) slechts wordt gepubliceerd na de afsluitingsdatum van het boekjaar?

   18 februari 2020

   Consolidatieplicht en benoeming commissaris

   Kleine vennootschappen die deel uitmaken van de groep van beperkte omvang en commissarisplicht

    

   18 februari 2020

   Huurverbintenissen - boekhoudkundige overzichten

   Verschillende vragen over de boekhoudkundige verwerking van huurinkomsten

   23 januari 2020

   Externe bevestigingen inzake eigendom en hypotheken op onroerende goederen binnen wettelijke opdrachten en ISA 505

   Kan een bedrijfsrevisor voor zijn verslag inzake wettelijke opdrachten gebruik maken van de confirmaties inzake het eigendom en hypothecaire getuigschrift zoals opgevraagd door de notaris en aan hem bezorgd?

    

   14 januari 2020

   Stagiair-bedrijfsrevisor en KBO-code 69203 “Bedrijfsrevisor”

   Mag een stagiair-bedrijfsrevisor tijdens zijn stage reeds de code 69203 “Bedrijfsrevisor” in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) gebruiken?

    

   3 december 2019

   Uitzondering op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura

   Geniet een aandeelhouder van een op een gereglementeerde markt genoteerde vennootschap  van een vrijstelling van een verslag van inbreng in natura door de bedrijfsrevisor (art. 7:197, § 2, 1° WVV) indien hij zijn aandeelpakket zou willen onderbrengen in een vennootschap?

   Wanneer hij toch opteert voor een verslag van inbreng in natura door de bedrijfsrevisor, is hij dan vrijgesteld voor de verslaggeving inzake artikel 7:197, § 3 WVV?

    

   14 november 2019

   Inbreng in natura van een onroerend goed

   Kan een bedrijfsrevisor een ondertekend verslag van inbreng in natura afleveren aan de notaris met voorbehoud voor het eigendomsattest?

   8 november 2019

   Artikel 22 van de wet van 7 december 2016 en de vaste vertegenwoordiger

   Enkele vragen betreffende artikel 22 van de wet van 7 december 2016 en de vaste vertegenwoordiger

   25 oktober 2019

   Omzetting van rechtsvorm – notie “eigen vermogen”

   Wat wordt in artikel 14:4 WVV bedoeld met de noties “nettoactief” en “eigen vermogen”?

   27 september 2019

   UBO-register

   Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

   28 augustus 2019

   Uitstel van de algemene vergadering

   Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

   28 augustus 2019

   Ondertekening van de gepubliceerde versie van het commissarisverslag

   De vraag wordt gesteld of de gepubliceerde versie van het commissarisverslag dient te zijn ondertekend

   25 juli 2019

   Commissarisverslag en Autonoom Gemeentebedrijf

   Kan het ICCI een advies geven over onderstaande situatie?

   17 juli 2019

   Inbreng in natura van rekening courant door een natuurlijke persoon (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe moet de inbreng van een rekening courant door een natuurlijke persoon worden behandeld?

   7 juni 2019

   Geconsolideerde jaarrekening en verslag van niet-bevinding

   Moet een verslag van niet-bevinding  worden opgemaakt indien de commissaris niet tijdig beschikt over het ontwerp van geconsolideerde jaarrekening?

   7 juni 2019

   Anonimiteit van de melders aan de CFI en beschermingsmaatregelen

   Bestaan er garanties dat de melding door de bedrijfsrevisor aan de CFI, in het kader van een strafonderzoek, niet wordt meegegeven aan het parket?

   6 juni 2019

   Beroepsgeheim in het kader van de anti-witwaswetgeving van 18 september 2017

   Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

   6 juni 2019

   Huwelijksvermogenstelsel en de antiwitwaswetgeving

   Is het huwelijksvermogensrecht van belang bij de identificatie van de uiteindelijke begunstigden in het kader van de antiwitwaswetgeving?

   6 juni 2019

   Melding door handelaar of dienstverstrekker aan CFI voor betalingen in contanten boven de € 3.000

   Kan het ICCI een antwoord geven op de hieronder gesteld vragen?

   6 juni 2019

   Revisoraal verslag in het kader van een ontbinding en vereffening in één akte (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het in een procedure van ontbinding en vereffening in één akte verplicht om een revisoraal verslag te laten opstellen?

   27 februari 2019

   Verslaggeving inzake revisorale opdracht van doelwijziging (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

   7 februari 2019

   Boeking van vergoedingen toegekend aan verenigingsmedewerkers

   Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheden?

   24 januari 2019

   Actuele vragen in het kader van de digitalisering en/of paperless werken

   Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

   21 december 2018

   Partiële splitsing en mogelijke toepassing van procedure van quasi-inbreng

   Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

   21 december 2018

   Interpretatie van art. 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen

   Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

   11 december 2018

   Toepassing van ISA-normen op niet-commissarismandaten

   Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

   10 december 2018

   Mandaat van commissaris in een vennootschap die in de loop van de driejarige termijn wordt verkocht

   Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

   14 augustus 2018

   Mandaat van bedrijfsrevisor als zaakvoerder in een BIBF-vennootschap ?

   Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

   11 juli 2018

   Voorwaarden en gevolgen van statuut van “tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor”

   Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

   10 juli 2018

   Neerlegging van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar en de datum van de fusie (art. 704 en 693, § 2 W. Venn. /art. 12:35 en12:24 WVV ) (upd. 05/07/2019)

   Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

   19 juni 2018

   Aanbieden van data-analysesoftware aan andere bedrijfsrevisoren – deontologie en op te stellen documenten

   Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

   15 juni 2018

   Opdracht onafhankelijke auditor overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 517/2014

   Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

   11 juni 2018

   Herbenoeming als commissaris en het vrijwillig ontslag van de commissaris

   Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde vraagstelling?

   30 maart 2018

   Artikel 43 van de wet van 26 maart 1999 – stock options (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een advies geven in verband met onderstaande problematiek?

   30 maart 2018

   Commissarisverslag en materialiteit voor controle van een OOB

   Dient de commissaris van een beursgenoteerde OOB in zijn commissarisverslag de toegepaste materialiteit te vermelden?

   2 maart 2018

   Artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het controleverslag (wetgevende update 05/07/2019)

   Welke vorm/inhoud moet het controleverslag hebben in het kader van artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen, rekening houdend met de hieronder vermelde info?

   26 december 2017

   Geruisloze fusie en het revisoraal verslag (wetgevende update 05/07/2019)

   Men gaat vennootschap A en vennootschap B fuseren via geruisloze fusie. Is daarbij een bedrijfsrevisor nodig? Als men er geen aanduidt, heeft dat dan nadelige effecten?

   26 december 2017

   Onmogelijkheid van stilzwijgende verlenging van het mandaat van commissaris

   Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatieschets?

   24 november 2017

   Rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)

   Een bedrijf met 65 werknemers waar enkel een CPBW aanwezig en een bedrijfsrevisor aanwezig (doordat criteria overschreden zijn) is, dient deze bedrijfsrevisor ook certificering af te leggen aan het CPBW en aanwezig te zijn op de bespreking van de jaarinformatie?

   31 oktober 2017

   Normatief kader van toepassing op controles van financiële overzichten (audit) betreffende het boekjaar geopend op 1 juli 2016

   Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder geschetste situatie?

   27 oktober 2017

   Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisoren ten aanzien van een gerechtsdeskundige

   Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent die hieronder geciteerde problematiek?

   27 oktober 2017

   Verhouding tussen artikel 133, 2 W. Venn. en artikel 133/1 W. Venn.

   Kan het ICCI een advies verlenen omtrent de hieronder vermelde situatieschets?

   29 september 2017

   Mandaat van de commissaris van een gefuseerde vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Een vennootschap heeft op vrijwillige basis een commissaris benoemd. Ingevolge een fusie is deze vennootschap overgegaan in een andere vennootschap waar er geen commissaris is. De vraag is nu of dit commissarismandaat dient te worden voortgezet in de nieuwe gefuseerde vennootschap? Men preciseert dat er ook voor deze nieuwe gefuseerde vennootschap geen juridische verplichting bestaat om een commissaris te benoemen.

   31 juli 2017

   Impact op het commissarismandaat van de zetelverplaatsing van een vennootschap naar Zwitserland (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen in verband met onderstaande situatie?

   20 juli 2017

   Netting van rekeningen courant bij intercompany vennootschappen en compensatieverbod (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een antwoord geven op onderstaande probleemstelling?

    

   20 juli 2017

   Commissarisverslag over een voorgaand boekjaar na de zetelverplaatsing van de vennootschap vanuit België naar Nederland (wetgevende update 05/07/2019)


   Men stelt de vraag of het bedrijfsrevisorenkantoor nog een commissarisverslag kan afleveren over de jaarrekening per 31 december 2015, overwegende dat op datum van ondertekening deze vennootschap werd omgevormd naar Nederlands recht.

   28 juni 2017

   Bedrijfsrevisor als enige zaakvoerder bij een accountancykantoor

   Bedrijfsrevisor A koopt alle aandelen van Accountancykantoor B. Bedrijfsrevisor A voert taken uit als commissaris-revisor bij klant van Accountancykantoor B.
   Mag bedrijfsrevisor A de enige zaakvoerder zijn bij het accountancykantoor of mag dit deontologisch niet?

   29 mei 2017

   Boekhoudkundige behandeling van een niet-gerealiseerde meerwaarde op een onroerend goed en goodwill van een vennootschap in vereffening (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een duidelijk advies verstrekken omtrent de hieronder vermelde problematiek?

   29 mei 2017

   Overdracht van een deel van de commissarismandaten van een bedrijfsrevisorenkantoor

   Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

   19 mei 2017

   Inbreng in natura met retroactieve werking

   Kan het ICCI een duidelijk advies formuleren op de hieronder vermelde problematiek?

   27 april 2017

   Inlichtingen vanwege de commissaris aan de FOD Economie

   Kan het ICCI een duidelijk antwoord geven op onderstaande vragen?

   8 februari 2017

   Artikel 16 van de auditverordening - aanbestedingsprocedure

   Verwijzend naar de procedure om een commissaris te benoemen volgens artikel 16 van Verordening 537/2014/EU (“Auditverordening”), graag antwoord op de volgende vragen

   8 februari 2017

   Procedure van externe bevestigingen

   Op basis van de ontvangen vaststellingen tijdens de uitgevoerde confraternele nazichten tijdens het afgelopen jaar op de kantoordossiers werd een aandachtspunt naar voor gebracht met betrekking tot de uitgevoerde procedure van de confirmaties naar cliënten/leveranciers/banken, enz.

   17 januari 2017

   Revisoraal verslag van commissaris in het kader van wijziging van doel van overnemende vennootschap bij een fusie/splitsing door overneming

   Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder vermelde problematiek?

   21 december 2016

   Beantwoorden door de commissaris van vragen vanwege de algemene vergadering van aandeelhouders

   In hoeverre mag/moet de commissaris op de algemene vergadering vragen beantwoorden van een aandeelhouder?

   9 november 2016

   Omzetting van boekhoudrichtlijn 2013/34/EU en impact van nieuwe groottecriteria op vzw’s

   Zijn de nieuwe criteria die bepalen wanneer een onderneming als groot kan beschouwd worden eveneens van toepassing voor de vzw's?

   7 november 2016

   De onafhankelijkheid van de commissaris bij inbreng in natura van aandelen

   Kan een bedrijfsrevisor een verslag van inbreng in natura opstellen voor de inbreng van de aandelen, of een deel ervan, van een vennootschap waarin hij commissaris is, in een andere vennootschap? Kan de revisor commissaris worden in de ontvangende vennootschap.

   2 november 2016

   Bijzondere opdrachten en de internationale auditstandaarden – stand van zaken

   Kan het ICCI melden welke normen of standaarden van toepassing zijn voor onderstaande bijzondere opdrachten?

   27 oktober 2016

   Vereffening van een niet meer actieve vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Aan wie kan de vereffenaar toelating/goedkeuring vragen voor de te nemen beslissingen in onderstaand geval?

   18 oktober 2016

   Openbare aanbesteding en opdrachtbrief zoals voorzien door ISA 210 (wetgevende update 05/07/2019)

   Op basis van een openbare aanbesteding weigeren de betreffende klanten een opdrachtbrief zoals voorzien door ISA 210 te ondertekenen, waarvan reden niet is voorzien in de openbare aanbesteding.

   25 juli 2016

   Vervanging van een bedrijfsrevisor door een stagiair waarvan de stage werd opgeschort

   Mag een bedrijfsrevisor zich op een seminarie laten vervangen door een stagiair die zijn stage tijdelijk heeft stopgezet?

   29 juni 2016

   Gevolgen van de omzetting van de boekhoudrichtlijn 2013/34/EU voor vzw’s

   Heeft de omzetting van de boekhoudrichtlijn van eind 2015 ook gevolgen voor vzw’s. M.a.w. moeten vzw’s bijvoorbeeld ook rekening houden met de nieuwe rubriek voorzieningen voor milieuverplichtingen, maakt ook bij vzw’s de sociale balans geen onderdeel meer uit van de toelichting, enz.?

   15 juni 2016

   Boekhoudkundige compensatie van bestellingen met ontvangen vooruitbetalingen (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI informeren omtrent de hieronder vermelde problematiek?

   15 juni 2016

   Inbreng van aandelen van een bedrijfsrevisorenkantoor in een Belgische burgerlijke maatschap

   Kan het ICCI een advies verlenen met betrekking tot de vermogensplanning van een van de cliënten?

   26 mei 2016

   Leasing op een vast actief waarvoor de leasinggever een kapitaalsubsidie heeft ontvangen (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder vermelde situatie?

   13 mei 2016

   Duur, bezoldiging en controle van het commissarismandaat

   Graag een antwoord op de volgende vragen met betrekking tot de algemene standaardprocedures?

   11 mei 2016

   Politieke partijen – verslag van de bedrijfsrevisor (wetgevende update 05/07/2019)

   Een politieke partij, wiens boekhouding men naziet, vraagt om begin mei het verslag af te leveren. Nochtans is de uiterste indiendatum wettelijk aangepast naar 30 juni. Kan dit?

   9 mei 2016

   Waardering van ondernemingen door bedrijfsrevisoren

   Is er een soort dienst/commissie binnen het IBR waar we te rade kunnen inzake het hieronder vermelde?

   28 april 2016

   Jaarrekeningrubriek beginvermogen in een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

   De vraag is of er mag worden geraakt aan het beginvermogen van een vzw, m.a.w. staat dit beginvermogen vrij ter beschikking van de algemene vergadering om b.v. bij de jaarlijkse bestemming van het resultaat, een overboeking te maken van het beginvermogen naar bestemde fondsen of er gemaakte verliezen op aan te rekenen?

   20 april 2016

   Toepassing van artikel 135 W. Venn. / 3:66 WVV in het kader van een commissarismandaat toegewezen in een VZW na een openbare aanbesteding

   Kan het ICCI een advies verlenen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

   20 april 2016

   Benoeming van de commissaris

   Een vennootschap is groot en moet een commissaris aanstellen wanneer de criteria in artikel 15 van het Wetboek van vennootschap zijn overschreden.

   7 april 2016

   Afschrijving van goodwill en afschaffing van de kosten van onderzoek

   Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde problematiek?

   6 april 2016

   Huurovereenkomst aan vennootschap in oprichting en belangenconflictregeling (wetgevende update 05/07/2019)

   Aangezien de huur wordt toegerekend vanaf moment X (in splitsingsakte), zijnde vooraleer de immovennootschap bestaat, is de vraag welke partijen de huurovereenkomst dienen te ondertekenen?

   23 maart 2016

   Quasi-inbreng en recht van opstal door een oprichter aan zijn BVBA

   Graag een duidelijk ICCI advies omtrent de hieronder vermelde probleemstelling a.u.b.?

   23 maart 2016

   Boekhoudkundige verwerking van verbouwingswerken uitgevoerd in gehuurde gebouwen en de toegekende voordelen bij het afsluiten/verlengen van een huurovereenkomst (7/19)

   Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

   21 maart 2016

   Controleverslag in het kader van een kapitaalverhoging door inbreng van een schuldvordering

   Graag een duidelijk advies van het ICCI in verband met de juiste toepassing van het W. Venn. en dit in het vooruitzicht van een correcte interpretatie van bedoelde onderstaande wetgeving.

   18 maart 2016

   Ondertekening van de gepubliceerde versie van het commissarisverslag

   Dient de gepubliceerde versie van het controleverslag te worden ondertekend?

   18 maart 2016

   Boekhoudkundige verwerking van een aankoop van een machine waaraan op balansdatum nog installatiewerkzaamheden dienen te gebeuren (update 05/07/2019)

   Klopt de visie van de bedrijfsrevisor dat onderstaande aankoop, ongeacht of de machine reeds operationeel was per jaareinde, als MVA (zij het onder machines, zij het onder overige MVA) dient te worden gerubriceerd?

   22 februari 2016

   Niet-herbenoeming van een commissaris in een vennootschap met ondernemingsraad

   Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

   22 februari 2016

   EFRO interreg 2014 – interpretatieve vraag onverenigbaarheden voor auditoren/revisoren

   Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

   10 februari 2016

   Wet van 18 december 2015 tot omzetting van de boekhoudrichtlijn 2013/34/EU – benoeming

   Als in 2016 het commissarismandaat afloopt, dient er dan een “bedrijfsrevisor” of een “commissaris” aangesteld te worden in een vennootschap met een ondernemingsraad die toch een verkort schema mag opstellen omdat per 31 december 2015 (en vorige jaren) de nieuwe criteria inzake omzet en balanstotaal niet worden behaald en ook niet in 2016?

   10 februari 2016

   Verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

   Gelieve ons een verduidelijking te geven m.b.t. de volgende vragen inzake de verplichte verzekering voor bedrijfsrevisoren

   5 februari 2016

   Artikel 141 W. Venn. in het kader van een verplichte consolidatie in Nederland

   Moet de Belgische vennootschap een commissaris aanstellen, de vraag kadert in artikel 141 W. Venn. binnen de context van een verplichte consolidatie in Nederland? 

   5 februari 2016

   Modaliteiten voor de benoeming van een commissaris

   Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen bij de hieronder vermelde probleemstelling?

   5 februari 2016

   Huidige rotatieplicht naar Belgisch recht

   Is de verplichte rotatieplicht voor de benoeming van de revisor voor [beurs]genoteerde ondernemingen ook van toepassing op onderliggende dochterondernemingen?

   5 februari 2016

   Inbreng in natura van de naakte eigendom van een schuldvordering

   Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

   5 februari 2016

   Precisering ICCI advies m.b.t. taalwetgeving: vervolg (wetgevende update 05/07/2019)

   Na consultatie van de Juridische Commissie van het IBR kan het volgende advies worden gegeven omtrent de taalwetgeving.

   5 februari 2016

   Partiële splitsing (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het volgende opgenomen worden in een partiële splitsing?

   18 januari 2016

   Verenigbaarheid van het commissarismandaat in een AGB met bijstandsopdrachten

   Zijn onderstaande opdrachten verenigbaar met het commissarismandaat? En zijn de artikelen 133, § 2, § 8 en § 9 van het Wetboek van vennootschappen hier en uiteraard de onverenigbaarheden vermeld in artikel 183ter van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 van toepassing?

   18 januari 2016

   Opname van VZW’s in de consolidatie (wetgevende update 05/07/2019)

   Moet er in de hieronder vermelde vzw’s een commissaris worden benoemd en moeten hun cijfers mee worden opgenomen in de consolidatie?

   11 januari 2016

   Commissaris natuurlijke persoon die vennoot/bestuurder wordt in een bestaand bedrijfsrevisorenvennootschap

   Kan het ICCI een duidelijk antwoord formuleren op de hieronder vermelde casus?

   18 december 2015

   Verkoop van handelsfonds van apotheker (eenmanszaak) aan net opgerichte vennootschap en revisorale tussenkomst

   Dient er in het geval van een verkoop van het handelsfonds van een apotheker (eenmanszaak) aan een net opgerichte vennootschap er nog een bedrijfsrevisor aangesteld te worden voor een verslag van quasi-inbreng?

   18 december 2015

   Omzetting van een VOF naar een Comm. V (wetgevende update 05/07/2019)

   Is de omzetting bij onderhandse akte mogelijk bij een omvorming naar een gewone commanditaire vennootschap van een vennootschap onder firma?

   15 december 2015

   Consolidatiekring van een Belgische groep van vennootschappen en vzw’s (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie a.u.b.?

   15 december 2015

   Precisering van ICCI-advies met betrekking tot de taalwetgeving (wetgevende update 05/07/2019)

   Graag had men een duidelijk ICCI-advies gekregen omtrent de hieronder vermelde situatie die zich heeft voorgedaan.

   1 december 2015

   Activiteiten van een bedrijfsrevisor

   Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

   1 december 2015

   Invloed van het verlengen van een boekjaar op de erelonen van de commissaris

   Het boekjaar 2014 van een NV werd op 11 december 2014 verlengd naar 30 juni 2015. Uit de lezing van de publicatie van het ICCI nr. 2-2007 pag. 162, kan men begrijpen dat de verlenging van het boekjaar een invloed heeft op de vergoeding van de commissaris?

   26 november 2015

   “Uitbreng” van een onroerend goed in een NV via een reële kapitaalsvermindering

   Een kort vraagje i.v.m. een uitbreng van een onroerend goed in een NV via een kapitaalvermindering (werkelijk gestort kapitaal).

   5 november 2015

   Verslaggevingsplicht in het kader van een partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

   23 oktober 2015

   Subcategorieën met specialisaties of kennisdomeinen in het openbaar register

   Graag had men geweten of er binnen de lijst van erkende bedrijfsrevisoren een sublijst bestaat van leden met eens specialiteit of meer doorgedreven kennis van de publieke sector (ESR etc).

   19 oktober 2015

   Commissarisverslag en continuïteit van de gecontroleerde vennootschap

   Kan het ICCI een advies verlenen in de hieronder vermelde problematiek?

   19 oktober 2015

   Doorrekening van personeelskosten (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een advies bezorgen omtrent de hieronder geschetste situatie?

   24 september 2015

   Activering van herstructureringskosten (wetgevende update 05/07/2019)

   Welke kosten kunnen worden geactiveerd worden als herstructureringskosten?

   17 september 2015

   Quasi-inbreng van een octrooi alsmede de geïnvesteerde prestaties hiertoe (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een octrooi en de geïnvesteerde prestaties het voorwerp zijn van een quasi-inbreng?

   10 september 2015

   Aanstelling van een commissaris

   Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen omtrent de hieronder vermelde problematiek aangaande de aanstelling van een commissaris?

   10 september 2015

   Artikel 184, § 5, 2° W. Venn. en de notie “schulden aan derden” (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een duidelijk advies verstrekken in verband met de hieronder vermelde situatie?

   10 september 2015

   Inbreng van een negatief boekhoudkundig netto-actief in het kader van een partiële splitsing (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

   19 augustus 2015

   Overboeking van rekening 13 “bestemde fondsen” naar rekening 10 “Fondsen van een vereniging bij een vzw” (wetgevende update 05/07/2019)

   Graag vernemen we de visie van het ICCI omtrent de situatie hieronder vermeld.

   19 augustus 2015

   External auditor in het kader van de certificering van de kosten voor een Europees steunprogramma

   Kan het ICCI meer duiding bezorgen omtrent de vraag welke organisaties een certificaat in onderstaande situatie kunnen afleveren?

   11 augustus 2015

   Aanstelling van een bedrijfsrevisor in een vzw

   Kan het ICCI een advies verlenen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

   7 augustus 2015

   Een van ambtshalve doorhaling in de KBO van een BVBA / BV wegens niet-neerlegging van jaarrekening (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

   7 augustus 2015

   Verslag opgesteld door een Nederlandse accountant

   Kan het ICCI de volgende vraagstelling beantwoorden a.u.b.?

   7 augustus 2015

   Tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor als lid van de Raad van Commissarissen in een Nederlandse vennootschap

   Graag verneemt men het standpunt van het ICCI in verband met de hieronder vermelde situatie.

   2 juli 2015

   Ontslag van de commissaris

   Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

   1 juli 2015

   Waardering van ondernemingen – bepaling van de actualisatiefactor door verwijzing naar de rente van de lineaire obligatielening OLO (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een advies uitbrengen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

   1 juli 2015

   Self-billing bij een rederij (wetgevende update 05/07/2019)

   Vormt het zelf uitschrijven van een verkoopcreditnota, in plaats van het boeken van een aankoopfactuur, een overtreding van de boekhoudwetgeving in de hieronder vermelde casus?

   25 juni 2015

   Ondertekenen door de raad van bestuur van de jaarrekening

   Kan het ICCI een duidelijk advies verstrekken in verband met de hieronder vermelde situatie?

   29 juni 2015

   Controleverklaring van de commissaris – wijziging van referentiekader (ISA normen)

   Wat is de aard van de controleverklaring in het commissarisverslag in geval van wijziging van referentiekader (IBR-normen – ISA’s)?

   29 juni 2015

   Opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend in VZW’s in de welzijns- en gezondheidssector (05/07/2019)

   Kan het ICCI een duidelijke visie formuleren in verband met de hieronder vermelde problematiek?

   15 juni 2015

   Duur van het mandaat van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Mag de opdracht van de commissaris na de hernieuwde termijn van drie jaar voor één jaar verlengd worden om de vereniging de mogelijkheid te geven een beperkte aanbesteding tot aanstelling van een bedrijfsrevisor uit te schrijven om alzo te voldoen aan de wet op de overheidsopdrachten?

   25 juni 2015

   Opvolging van vaste vertegenwoordigers binnen een bedrijfsrevisorenkantoor

   Kan het ICCI een advies uitbrengen omtrent de hieronder vermelde vraagstelling?

   11 juni 2015

   Tekenen van documenten in naam van een bedrijfsrevisor

   Een “vennoot-bedrijfsrevisor” kan in naam van de door het IBR erkende revisoren vennootschap een verslag, advies, ... tekenen. Verbindt de revisor/vennoot hiermee de vennootschap?

   11 juni 2015

   Verslag van de economische beroepsbeoefenaar in het kader van de gedwongen verkoop van aandelen aan toonder

   Zou men mogen vragen of een voorbeeld van ontwerp kan worden bezorgd in verband met de hieronder vermelde situatie?

   7 juni 2015

   Vraag tot mogelijkheid van quasi-inbreng van renovatiewerken (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een quasi-inbreng van renovatiewerken (riolering, vloer, schilderwerken, ...) in een vennootschap waarbij het gebouw zelf, waarbinnen de werkzaamheden zijn verricht bij de privépersoon blijft?

   4 juni 2015

   Bestek in het kader van de aanstelling van een bedrijfsrevisor (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

   29 mei 2015

   Controleverslag aan het college van burgemeester en schepenen omtrent de jaarrekening en de interne controle van een EVA-VZW (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een duidelijk advies verstrekken omtrent de hieronder vermelde problematiek?

   29 mei 2015

   Overdracht van een aanzienlijk deel van de aandelen van een bedrijfsrevisorenkantoor aan de echtgenote

   Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder vermelde situatieschets?

   8 mei 2015

   Boeken van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling (wetgevende update 05/07/2019)

   Dient onderstaande fiscale circulaire ook boekhoudkundig te worden gevolgd of dient het fiscaal toekomstig voordeel enkel geventileerd in de toelichting?

   8 mei 2015

   Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de curator

   Kan het ICCI een advies uitbrengen omtrent de hieronder vermelde vraagstelling?

   29 april 2015

   Impact van betwisting gewichtige redenen van ontslag gegeven aan commissaris

   Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

   17 april 2015

   Aanstelling van een commissaris

   Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde probleemstelling in verband met de aanstelling van een commissaris?

   17 april 2015

   Benoeming van de vaste vertegenwoordiger en gevolgen van de mogelijke verbreking van de samenwerking met het auditkantoor van de moedervennootschap

   Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

   14 april 2015

   Kapitaalsverhoging in een bedrijfsrevisorenkantoor

   Een notaris is gelast met een kapitaalverhoging voor een vennootschap door middel waarvan een bedrijfsrevisor zijn beroep uitoefent.

   2 april 2015

   Mededeling aan de commissaris over een beslissing genomen door de raad van bestuur van een vzw die aanzienlijke verspilling van gelden veroorzaakte

   Kan het ICCI een duidelijk antwoord formuleren op de hieronder vermelde probleemstelling?

   31 maart 2015

   Wederinkoop van een erfpachtrecht verleend aan een derde partij (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een duidelijk antwoord formuleren op de hierna vermelde boekhoudkundige vraag betreffende erfpacht?

   31 maart 2015

   Statistisch model ter verificatie van de deugdelijkheid van een permanent voorraadbeheerssysteem

   Kan het ICCI een duidelijk advies verlenen in verband met de hieronder vermelde case study?

   10 maart 2015

   Beroepsgeheim van de advocaten ten aanzien van de bedrijfsrevisor

   Kan het ICCI een duidelijk standpunt geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

   4 maart 2015

   Beroepsgeheim van de commissaris op een raad van bestuur

   Kan het ICCI een duidelijk antwoord formuleren omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

   2 maart 2015

   Verslaggeving n.a.v. een partiële splitsing door overname (wetgevende update 05/07/2019)

   Graag het advies van het ICCI in verband met onderstaande situatie.

   2 maart 2015

   Aanstellen van een commissaris - duur van het commissarismandaat

   Kan het ICCI een visie geven omtrent de hieronder vermelde problematiek?

   2 maart 2015

   Inbreng van aandelen in EBVBA (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een duidelijke mening geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

   2 februari 2015

   Commissarismandaat in een consolidatieplichtige groep

   Is de hieronder geschetste situatie een inbreuk op het Wetboek van vennootschappen ?

   2 februari 2015

   Advies 2013/01 – Raad van het IBR – inbreng in natura en uitgifte van aandelen (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

   14 januari 2015

   Vertegenwoordiging van een bedrijfsrevisorenkantoor

   Kan het ICCI uitsluitsel geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

   13 januari 2015

   Deelname door de commissaris aan de beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat financieel directeur

   Mag een commissaris van een vennootschap/vereniging zetelen in de jury die overgaat tot het beoordelen van de geschiktheid van een kandidaat financieel directeur?

   13 januari 2015

   Inbreng van een schuldvordering (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een antwoord geven op de bijkomende vraag met betrekking tot de inbreng van een schuldvordering?

   14 januari 2015

   Inbreng van een rekening-courant (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder geschetste situatie ?

   6 januari 2015

   Subconsolidatie ten behoeve van de ondernemingsraad

   Indien de werknemersafvaardiging verzoekt om een subconsolidatie op te maken ten behoeve van de ondernemingsraad, moet deze subconsolidatie dan voldoen aan de consolidatiebepalingen zoals deze zijn gesteld in het KB van 30 januari 2001?

   5 januari 2015

   Aanstelling van de commissaris

   Moet deze met een bijzondere algemene vergadering worden aangesteld of mag dit met de algemene vergadering over boekjaar 2014?

   3 december 2014

   Internrechtelijke fusie door overneming doorgevoerd volgens het Wetboek van ven-nootschappen / Wetboek van vennootschappen en verenigingen (wetgevende update van 05/09/2019)

   Kan het ICCI antwoorden op de volgende problematiek?

   3 december 2014

   Opdrachtgerichte kwaliteitscontrole

   Wat wordt er exact bedoeld met een andere structuur? Een bedrijfsrevisor van een ander kantoor of moet dat kantoor een andere structuur (bv. andere grootte van kantoor) hebben?

   19 november 2014

   Procedures inzake interne kwaliteitsbeheersing

   Kan het ICCI duidelijkheid scheppen omtrent het onderstaande?

   19 november 2014

   Deficitaire vereffening en het controleverslag overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een antwoord geven op de hieronder vermelde vragen?

   7 november 2014

   Commissarisverslag in het kader van de ontbinding en vereffening van een vennootschap in één akte (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het mogelijk de visie van het ICCI te ontvangen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

   27 oktober 2014

   Rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad

   Kan het ICCI klaarheid breng in de hieronder geschetste situatie a.u.b.?

   27 oktober 2014

   Oprichten van een ondernemingsraad

   Kan het ICCI uitsluitsel geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

   27 oktober 2014

   Rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad in een groep (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een antwoord geven op de hieronder vermelde situatie?

   27 oktober 2014

   Inbreng van een eenmanszaak in een vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een duidelijke visie geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

   27 oktober 2014

   Inbreng in natura in een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

   27 oktober 2014

   Overdracht van vennootschapsschulden naar de rekening-courant van een aandeelhouder/vennoot in het kader van een ontbinding en vereffening in één akte (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een duidelijk advies verstrekken omtrent de hieronder vermelde problematiek?

   9 september 2014

   Ontbinding en vereffening in één akte – belasting m.b.t. meerwaarde op onroerend goed (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde probleemstelling?

   9 september 2014

   Opdracht als gerechtelijk deskundige of deskundige in een arbitragezaak (wetgevende update 05/09/2019)

   Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

   1 september 2014

   Uitgifte van aandelen onder de fractiewaarde

   Kan het ICCI een duidelijke visie geven omtrent de hieronder geciteerde situatie?

   1 september 2014

   Commissarisverslag – transfer pricing

   Welke invloed hebben onderstaande feiten op de commissarisverklaring?

   1 september 2014

   Artikel 184, § 5, 3° van het Wetboek van vennootschappen / artikel 2:80, 2° van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en de notie “schulden” (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een duidelijke visie geven omtrent de hieronder geschetste situatie?

   25 augustus 2014

   Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal (wetgevende update 05/07/2019)

   Een NV heeft de RVB gevolmachtigd om het kapitaal te verhogen conform artikel 603 W. Venn. Een leverancier wenst de vordering die hij heeft t.o.v. de NV om te zetten in kapitaal.

   14 juli 2014

   Due diligence en de toepassing van artikel 10 WCO – opvolging en honorarium

   Kan het ICCI een duidelijk antwoord geven op de hieronder geschetste situatie?

   14 juli 2014

   Due diligence in het kader van een mogelijke management buy-out en artikel 10 WCO

   Kan het ICCI een antwoord geven op de hieronder geschetste situatie?

   14 juli 2014

   Niet-ondertekening van opdrachtbrief van commissaris

   Heerst er een probleem indien de vennootschap de opdrachtbrief van de commissaris niet heeft ondertekend, maar de commissaris wel steeds zijn opdracht heeft vervuld?

   14 juli 2014

   Waardering van het vruchtgebruik op grond (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI bevestigen of het mogelijk is  de waarde van het vruchtgebruik op een grond te berekenen?

   7 juli 2014

   IFRS in Belgische ondernemingen en de uitdrukking van actieve belastinglatentie (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het voor een onderneming, die een commissaris heeft, toegestaan om een jaarrekening neer te leggen die opgesteld is volgens IFRS regelgeving?

   30 juni 2014

   Revisoraal inbrengverslag voor een vennootschap naar Luxemburgs recht

   Kan het ICCI een duidelijke visie geven op de hieronder geschetste situatie ?

   30 juni 2014

   Overschrijding van criteria bij benoeming van een commissaris en consolidatie

   Kan het ICCI antwoorden op de hieronder geschetste case?

   12 juni 2014

   Aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor

   Kan het ICCI een antwoord geven om de hieronder gestelde vragen?

   10 juni 2014

   “Borrowing base” rapportering aan bank voor het bekomen van kredieten

   Kan het ICCI een duidelijk antwoord geven op de hieronder geschetste situatie?

   7 mei 2014

   Het nemen van kopieën van arbeidsovereenkomsten of loonbrieven door een bedrijfsrevisor

   Mag een bedrijfsrevisor kopieën nemen van arbeidsovereenkomsten of loonbrieven? Kan men de wetgeving hieromtrent citeren a.u.b.?

   18 april 2014

   Normen waaraan een erebedrijfsrevisor gebonden is

   Kan een erebedrijfrevisor een mandaat van bestuurder uitoefenen en/of optreden als vaste vertegenwoordiger van een vennootschap die bestuurder is?

   14 april 2014

   Impact van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) van 3 oktober 2013 (Zaak C-322/12) (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een duidelijk antwoord formuleren op de hieronder vermelde vragen?

   14 april 2014

   Impact van taalwetgeving op commissarisverslagen en op auditverslagen in het algemeen

   Wat is de impact van de taalwetgeving op revisorale opdrachten of auditopdrachten in het algemeen?

   10 april 2014

   Duur van het commissarismandaat

   Kan het ICCI de hieronder geschetste situatie verduidelijken a.u.b.?

   21 maart 2014

   Regelgeving inzake de opslag van data (wetgevende update van 05/07/2019)

   Kan het ICCI naar de juiste en volledige regelgeving verwijzen in verband met de hieronder geschetste situatie?

   12 maart 2014

   Inbreng in natura van gebruiksrechten op een intellectuele eigendom (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder vermelde vraagstellingen?

   12 maart 2014

   Financieren van de overname van twee vennootschappen

   Kan men het standpunt kennen van het ICCI in de hieronder geschetste situatie?

   12 maart 2014

   Beëindiging van het mandaat van commissaris ingevolge een faillissement

   Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hierna geschetste situatie?

   4 maart 2014

   Duur van het commissarismandaat in een vzw

   Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder vermelde situatie?

   24 februari 2014

   Toepassing van wetgeving inzake overheidsopdrachten in vzw’s met ondernemingsraad

   Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder vermelde situatie?

   24 februari 2014

   Vraag naar mogelijke toepassing van quasi-inbrengprocedure

   Betreft de hieronder geschetste situatie een quasi-inbreng of gaat het gewoon om een verslag van tegenstrijdig belang?

   21 februari 2014

   Overwaardering van een voorraad – omgang tussen revisoren

   Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

   13 februari 2014

   Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de voorlopige bewindvoerder

   Mag een kopie van de representatiebrief worden overgemaakt aan de voorlopige bewindvoerder?

   27 januari 2014

   Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de vereffenaar

   Graag de visie van het ICCI omtrent het hieronder vermelde voorbeeld.

   23 januari 2014

   Samenwerking tussen een bedrijfsrevisor en een niet-bedrijfsrevisor

   Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

   21 januari 2014

   Wat is het standpunt van het ICCI in onderstaande situatie?

   Is het mogelijk om 970.000,00 EUR als maximum dividenduitkering te nemen in de hieronder geschetste situatie?

   21 januari 2014

   Revisoraal verslag over de inbreng in natura in een NV en het bijzonder verslag van haar raad van bestuur (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat is het standpunt van het ICCI in onderstaande situatie?

   21 januari 2014

   Verhouding tussen de overgangsmaatregel overeenkomstig artikel 537 WIB92 en artikel 613 W. Venn.

   Wat is het standpunt van het ICCI in onderstaande situatie?

   20 december 2013

   Opmaken en neerleggen van jaarrekeningen (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situaties?

   11 december 2013

   Vastlegging van aandelen in een CVBA en specificatie van agendapunten voor haar algemene vergadering

   Kan het ICCI helpen in de hieronder gestelde situatie?

   9 december 2013

   Fusie door overneming van vzw’s (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI helpen bij het beantwoorden van de hieronder gestelde vragen?

   9 december 2013

   Standpunten omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen

   In het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen, gaf men tijdens een seminarie de referenties weer van enkele standpunten die hieromtrent worden geformuleerd.

   22 november 2013

   Kapitaalsverhoging door middel van inbreng in geld

   Kan het ICCI meer duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste problematiek?

   5 november 2013

   Ereloon van de bedrijfsrevisor aangesteld bij een federale overheidsinstelling

   Hoeveel bedraagt de vacatie van een bedrijfsrevisor aangesteld bij een federale overheidsinstelling? En is het bedrag afhankelijk van instelling tot instelling?

   5 november 2013

   Erelonen van de bedrijfsrevisor in het kader van een partiële splitsing (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan bij een partiële splitsing waar enkel een inbrengverslag moet worden opgesteld het ereloon van de bedrijfsrevisor gefactureerd worden aan de gesplitste vennootschap in plaats van aan de vennootschap die de inbreng ontvangt?

   31 oktober 2013

   Inbreng in het kapitaal van een CVBA

   Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

   31 oktober 2013

   Incorporatie van reserves in het maatschappelijk kapitaal

   Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder vermelde problematiek?

   31 oktober 2013

   Aanstelling van een bedrijfsrevisor door de Voorzitter van het IBR indien partijen het niet eens zijn over identiteit van aan te duiden bedrijfsrevisor (wetg. update van 05/09/2019)

   Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

   17 oktober 2013

   Samenwerking tussen een accountancykantoor en een bedrijfsrevisorenkantoor via een holdingstructuur

   Kunnen een accountancykantoor en een bedrijfsrevisorenkantoor samenwerken via een holdingstructuur die 100 % van de aandelen houdt in deze vennootschappen?

   23 september 2013

   Benoeming en erelonen van een commissaris

   Graag duidelijk informatie onder welke voorwaarden een vennootschap een commissaris(-revisor) moet benoemen?

   23 september 2013

   Verzaking door moedervennootschap aan tijdig opstellen en neerleggen van geconsolideerde jaarrekening – Implicaties voor jaarrekening VOL 5.17.1 van dochtervennootschap

   Is het fout van de dochtervennootschap om te verwijzen naar de moedervennootschap in haar toelichting voor wat de consolidatie betreft?

   23 september 2013

   Inbreng in natura n.a.v. de splitsing van een vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder vermelde situatie?

   23 september 2013

   Ereloon van de commissaris en de opdracht overeenkomstig art. 181 W. Venn. (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het normaal dat een commissaris voor een verslag vereffening in één akte een ereloon vraagt dat gelijk is aan een volledig jaar auditmandaat?

   9 september 2013

   Samenstelling van bestuursorgaan van bedrijfsrevisorenkantoor

   Dienen de leden van het bestuursorgaan van een bedrijfsrevisorenkantoor bedrijfsrevisoren natuurlijke personen te zijn, of mogen deze leden ook vennootschappen zijn, telkens vertegenwoordigd door een bedrijfsrevisor natuurlijke persoon?

   4 september 2013

   Overdracht van een renting contract aan een BVBA

   Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

   4 september 2013

   Tussenkomst van een bedrijfsrevisor in het kader van de fiscaal gunstige omzetting van reserves in kapitaal

   Noodzaakt de programmawet van 28/6/13, die in art. 6 voorziet in de invoering van art. 537 WIB waarbij een fiscaal gunstige omzetting van reserves in kapitaal, tot een tussenkomst van een bedrijfsrevisor (inbreng in natura)?

   17 juli 2013

   Hanteren van een gemeenschappelijke (merk)naam om te worden benoemd als commissaris/bedrijfsrevisor

   Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

   2 juli 2013

   Omzetting van een VOF naar een BVBA (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI bevestigen dat de hieronder uiteengezette opties 1 en 2 correct werden geïnterpreteerd?

   27 juni 2013

   Vermelding in de jaarrekening van gegevens van de commissaris en kwijting

   Kan het ICCI een duidelijk antwoord geven op de onderstaande vragen?

   19 juni 2013

   Onafhankelijkheid van de commissaris

   Zijn onderstaande werkzaamheden verenigbaar met het mandaat van commissaris bij ABC?

   10 juni 2013

   Opnemen resultatenrekening dochtervennootschap in geconsolideerde jaarrekening moedervennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI een antwoord geven op de hieronder geschetste vraag?

   10 juni 2013

   Boekhoudkundige verwerking van werkloosheid met bedrijfstoeslag – wettelijk brugpensioen (sic) (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

   31 mei 2013

   Rotatieplicht van de commissaris bij beursgenoteerde ondernemingen

   Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

   23 mei 2013

   Op te richten bedrijfsrevisorenkantoor met andere Europese erkende bedrijfsrevisoren

   Onder welke voorwaarden kunnen bedrijfsrevisoren, erkend in andere Europese landen, vennoot worden in een Belgisch op te richten bedrijfsrevisorenkantoor?

   21 mei 2013

   Domiciliëring van vennootschappen ten kantore van een bedrijfsrevisor

   Mogen vennootschappen gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres als een revisorenvennootschap?

   16 mei 2013

   Waardering van ondernemingen – niet-exhaustieve lijst van referenties (wetgevende update 05/09/2019)

   Kan het ICCI helpen bij de hieronder geschetste situatie?

   5 mei 2013

   Boekjaar van een gesplitste vennootschap en begindatum van boekjaar van de uit splitsing opgerichte nieuwe vennootschappen (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI onderstaande situatie nog meer verduidelijken?

   29 april 2013

   Jaarrekening en commissarisverslag bij een fusie door overneming (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

   29 april 2013

   Controlebevoegdheden van de commissaris

   Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

   29 april 2013

   Niet-naleving van de consolidatieplicht

   Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

   17 april 2013

   Consolidatieplicht van een besloten vennootschap (BV) naar Nederlands recht die zijn zetel van werkelijke leiding verplaatst naar België (05/07/2019)

   Kan het ICCI een advies geven in de hieronder voorgelegde situatie?

   10 april 2013

   Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen en hun boekjaar (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI uitsluitsel geven in de hieronder gestelde situatie?

   2 april 2013

   Toepasselijkheid van artikel 523, § 1 van het Wetboek van vennootschappen – deel 2 (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI helpen om antwoord te geven op de gestelde vragen in de onderstaande situatie?

   2 april 2013

   Commissarismandaat in een vzw waarvan één van de bestuurders de schoonbroer is van de bedrijfsrevisor

   Kan het ICCI uitsluitsel geven in onderstaande situatie?

   2 april 2013

   Onherroepelijke mandaten tot hypotheekstelling en inpandgeving (wetgevende update 05/07/2019)

   Dienen onherroepelijk beloofde mandaten tot inpandgeving van handelsfonds (of andere activa) eveneens te worden opgenomen onder de codes # 9181 en # 9191, rekening houdend met de hieronder vermelde situatie?

   2 april 2013

   Waardering van een deelneming resulterende uit een inbreng van een vordering op een vennootschap in moeilijkheden (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het niet opnemen in de jaarrekening van de vennootschap G afgesloten per 31 december 2012 van de waardevermindering c.q. minderwaarde conform het jaarrekeningrecht in de hieronder geschetste situatie ?

   2 april 2013

   Rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)

   Kan men meer duidelijkheid verschaffen omtrent de rol van een bedrijfsrevisor in het kader van een bedrijf dat geen ondernemingsraad heeft maar alleen een CPBW, maar wel met extra bevoegdheden?

   2 april 2013

   Verplaatsing naar België van de zetel van een Nederlandse vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Een Nederlandse besloten vennootschap wil emigreren naar België. Moet er voor deze “actie” een revisoraal verslag worden opgesteld?

   27 maart 2013

   Fusie door overname – vrijstelling fusieverslag en inbreng van negatief netto-actief (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

   7 maart 2013

   Samenwerking tussen twee bedrijfsrevisorenkantoren

   Dient de klant van onderstaande situatie op de hoogte te worden gesteld en wat met het

   beroepsgeheim?

   7 maart 2013

   Wijziging van verbondenheid in de loop van het boekjaar en implicaties voor berekening van groottecriteria op geconsolideerde basis (05/07/2019)

   Wat moet er gebeuren in de hieronder geschetste situatie?

   7 maart 2013

   Onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor en patrimoniumvennootschap

   Is het een bedrijfsrevisor toegestaan een mandaat als zaakvoerder waar te nemen in een eigen patrimoniumvennootschap welke werd opgericht met het oog op successieplanning en waarvan de activiteiten zich beperken tot het verhuren van onroerende goederen?

   7 maart 2013

   Toepasselijkheid van artikel 523, § 1 van het Wetboek van vennootschappen – deel 1 (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI helpen om antwoord te geven op de gestelde vragen in de onderstaande situatie?

   6 maart 2013

   Artikel 6 van de wet van 22 juli 1953

   Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder vermelde vraagstelling ?

   5 februari 2013

   Commissaris als orgaan van een ivzw

   Kan men in de statuten van een ivzw opnemen dat een bedrijfsrevisor (benoemd als commissaris van de ivzw) deel uitmaakt van het bestuursorgaan?

   28 januari 2013

   Inbreng in natura in een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

   Is er een inbrengverslag van een bedrijfsrevisor noodzakelijk indien een vzw wenst over te gaan tot een inbreng in natura of indien een vzw opgericht wordt door middel van een inbreng in natura?

   28 januari 2013

   Veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van het risico financiële afhankelijkheid

   Kunnen bepaalde veiligheidsmaatregelen de overschrijding van de 20%-regel opvangen?

   17 januari 2013

   Commissarisverslag in het kader van een voorstel tot ontbinding (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI helpen bij de volgende vraagstellingen?

   17 januari 2013

   Vaststelling van het niet-naleven van de procedure van tegenstrijdig belang tijdens het vorige boekjaar (wetgevende update 05/07/2019)

   Welke vermeldingen dient de commissaris in zijn verslag op te nemen in onderstaande situatie?

   11 januari 2013

   Financiële onafhankelijkheid en retroactieve vermindering van het gehanteerde uurtarief

   Kan het ICCI helpen bij de volgende vraagstellingen?

   19 december 2012

   Pensioentoezeggingen en groepsverzekeringen (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI zeggen waar men meer documentatie kan terugvinden met betrekking tot de hieronder geschetste situatie?

   19 december 2012

   Commissarismandaat in het kader van een fusie door overneming van een vzw (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het ICCI klaarheid brengen in onderstaande situatie?

   13 december 2012

   De aanstelling van een bedrijfsrevisor door de Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisor (IBR)

   Men stelt zich de vraag of de Voorzitter van het IBR onderstaande taak vervult?

   11 december 2012

   Benoemingstermijn van een bedrijfsrevisor van een hogeschool

   Is onderstaande situatie in strijd met de wetgeving en wat bij de aanstelling door het bevoegd orgaan van de autonome instelling?

   11 december 2012

   Risico-analyse en bepalen van de aard, timing en omvang van controlewerkzaamheden conform de International Standards on Auditing (ISA’s)

   Dienen de interne controles m.b.t. een significant risico jaarlijks te worden getest indien de noodzakelijke basisvoorwaarden om te kunnen steunen op de interne controle niet vervuld zijn in onderstaand geval?

   11 december 2012

   Uitkering van een tussentijds dividend met de overgedragen winst

   Dient er een verslag inzake de uitkering van een interimdividend te worden opgesteld of kan dit dividend onder vorm van tussentijds dividend worden uitgekeerd in de hieronder geschetste situatie?

   26 november 2012

   Elektronisch bijhouden van werkdocumenten van de bedrijfsrevisor op een server gelokaliseerd buiten de Europese Unie

   Is het toegelaten om gebruik te maken van een Cloud working paper tool om het elektronisch controledossier bij te houden met de opmerking dat de servers waarop de werkpapieren worden bewaard, gelokaliseerd zijn buiten de EU (meer bepaald in de VS)?

   26 november 2012

   Partiële splitsing en gebruik van tussentijdse cijfers (wetgevende update 05/07/2019)

   Volgende vraagstelling had men in een dossier als gevolg van de gewijzigde wetgeving i.v.m. fusies en splitsingen van 8 januari 2012.

   9 november 2012

   Conversie van obligaties

   Kan het ICCI volgende casus bevestigen?

   6 november 2012

   Inbreng van het vruchtgebruik van een op te richten gebouw (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het vruchtgebruik van een nog op te richten of half afgewerkt gebouw worden ingebracht in een vennootschap?

   22 oktober 2012

   Verantwoording van deskundigheid van het auditcomité in het jaarverslag van kredietinstellingen

   Kan het ICCI bevestigen welke wetsbepaling primeert in de geschetste situatie?

   22 oktober 2012

   Boekhoudkundige uitwerking van een fusie door overneming in de toekomst (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan de hieronder geschetste fusie uitwerking krijgen in de toekomst; d.w.z. vanaf 1 januari 2013 of dient deze fusie in te gaan vanaf 1 september 2012?

   19 oktober 2012

   Voorziening voor risico’s en kosten (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe kan/moet de vennootschap A de bijkomende aankoopkosten boeken ten laste van de resultatenrekening van het boekjaar X, in onderstaande situatie, terwijl de deelneming geboekt zal worden in het boekjaar X+1?

   19 oktober 2012

   Wijzigen van de honoraria tijdens het commissarismandaat

   Kan men in de geschetste situatie voor het resterende auditmandaat een nieuwe audit fee onderhandelen aangezien de te auditeren vennootschap minder complex is geworden?

   2 oktober 2012

   Meerderheid van de stemrechten in een op te richten auditkantoor slechts onrechtstreeks in het bezit van auditkantoren en/of wettelijke auditors

   Is het voldoende dat de meerderheid van de stemrechten van een auditkantoor INDIRECT in handen is van auditkantoren of wettelijke auditors?

   23 augustus 2012

   Inbreng van aandelen van een bedrijfsrevisorenkantoor (burgerlijke bvba) in een burgerlijke maatschap

   Onderstaande tweeledige vraag wordt voorgelegd in verband met de inbreng van aandelen van een bedrijfsrevisorenkantoor in een burgerlijke maatschap:

   20 augustus 2012

   Opstellen van een inbrengverslag naar aanleiding van een fusie tussen twee vennootschappen (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een inbrengverslag worden opgesteld, gebaseerd op de cijfers zoals geschetst in onderstaande situatie?

   7 augustus 2012

   Aanvaarding van het commissarismandaat na waardering van de aandelen van deze vennootschap

   Kan een bedrijfsrevisor een mandaat van commissaris opnemen in een vennootschap waarvan hijzelf of een met hem verbonden entiteit een waardering van de aandelen heeft uitgevoerd een aantal maanden vóór de aanvang van de opdracht?

   2 augustus 2012

   Toepassingsgebied van de quasi-inbrengprocedure op een inbreng door een rechtspersoon (wetgevende update 05/07/2019)

   Is er bij een verkoop van vermogensbestanddelen (quasi-inbreng) door een vennootschap A aan een vennootschap B (A is oprichter en bestuurder van B) binnen de 2 jaar na de
   oprichting van vennootschap A ook een verslag van een bedrijfsrevisor vereist?

   31 juli 2012

   Uitvoering van de opdracht voorzien in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen

   Kan een bedrijfsrevisor die tevens de titel van accountant bezit de opdracht voorzien in art. 166 W. venn. d.m.v. zijn bedrijfsrevisorenvennootschap of dient er een aparte entiteit te bestaan die de hoedanigheid van accountant van bezit?

   23 juli 2012

   Beroepsgeheim van de commissaris in een college van commissarissen in een autonoom gemeentebedrijf

   Is het toegestaan aan Y om te antwoorden op de vragen van Mevr. X in onder vermeld geval?

   6 juli 2012

   Boekhoudkundige behandeling van een niet-gerealiseerde meerwaarde op een onroerend goed van een vennootschap in vereffening en van de eventuele latente belastingen op deze meerwaarde (05/07/2019)

   Hoe moet in onderstaande situatie een latente meerwaarde worden geboekt?

   5 juli 2012

   Voorziening voor kosten van ontbinding en vereffening (wetgevende update 05/07/2019)

   Moet de voorziening voor de kosten van ontbinding en vereffening beschouwd worden als een passiva (cf. nieuw art. 184, §5 W. Venn.)?

   14 juni 2012

   Hoedanigheid van vennoten/aandeelhouders van een bedrijfsrevisorenkantoor

   Kan een burgerlijke maatschap vennoot zijn van een bedrijfsrevisorenkantoor onder de vorm van BVBA?

   14 juni 2012

   Verenigbare werkzaamheden met de titel van bedrijfsrevisor

   Mag een bedrijfsrevisor ook de volgende taken uitvoeren: het voeren van een boekhouding en het opzetten van een IT-systeem?

   14 juni 2012

   Boekingswijze van personeelskosten van vrijwilligers in een NGO (wetgevende update 05/07/2019)

   Bij vzw X (NGO) worden personeelskosten van vrijwilligers waarvoor geen uitgaven worden gedaan binnen de vzw X als volgt geboekt: 62 @ 73. Is dit juist?

   14 juni 2012

   Betaling van de erelonen van de bedrijfsrevisor door de moedervennootschap van de gecontroleerde vennootschap

   Kan een bedrijfsrevisor conventioneel met een vennootschap overeenkomen dat zijn erelonen worden aangerekend aan de moedervennootschap?

   11 juni 2012

   Duur van het mandaat van de commissaris en de notie 3 “jaar”

   Hoe dient de herbenoeming van het mandaat van de commissaris in onderstaande situatie te gebeuren?

   11 juni 2012

   Deficitaire vereffening en het controleverslag overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen / 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (wetgevende update 05/07/2019)

   Zijn er nog andere verplichte vermeldingen nodig in het controleverslag of eventuele andere aanbevelingen in volgende situatie?

   9 mei 2012

   De commissaris en de algemene vergadering

   Is een bedrijfsrevisor bevoegd om in een NV waar hij commissaris is en de jaarrekening tekent, volgende taken op zich nemen:

   9 mei 2012

   Geruisloze fusie en het revisoraal verslag over de inbreng in natura (wetgevende update 05/07/2019)

   Waaruit bestaat de vergoeding bij een geruisloze fusie en hoe kan ze in het bijzonder verslag en het controleverslag worden beschreven?

   4 mei 2012

   Berekening van de forfaitaire IBR-bijdrage

   Dient in onderstaande situatie Natuurlijk persoon / Rechtspersoon A (bedrijfsrevisor) de volledige forfaitaire IBR-bijdrage te betalen?

   4 mei 2012

   Bedrijfsrevisor als zaakvoerder in een middelenvennootschap

   Mag een bedrijfsrevisor zaakvoerder zijn in een middelenvennootschap?

   17 april 2012

   Artikel 532 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 7:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de agenda van de algemene vergadering indien zij wordt bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een commissaris ingaan op volgend verzoek gezien de agendapunten niet tot zijn bevoegdheid behoren?

   12 april 2012

   Revisoraal verslag bij een kapitaalverhoging volgend op een kapitaalvermindering ter aanzuivering van geleden verliezen (“accordeonoperatie”)

   Is in onderstaande situatie (“accordeonoperatie”) een revisoraal verslag vereist?

   12 april 2012

   Overdracht van een onroerend goed met hypotheekstelling waarvan het hypothecair krediet reeds volledig werd afgelost

   Deze vraag betreft een vastgoedvennootschap die gesplitst wordt in vier nieuw op te richten vennootschappen en waarbij op één van de over te dragen onroerende goederen nog een hypotheekinschrijving zou rusten.

   23 maart 2012

   Artikel 206 van de wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek/mededeling 2011/10 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)

   De vraag betreft de toepassing van artikel 206 van het Sociaal strafwetboek en mededeling 2011/10 van het IBR.

   16 maart 2012

   Omvorming van een Limited company (naar Engels recht) naar een BVBA (wetgevende update 05/07/2019)

   Een bedrijfsrevisorenkantoor heeft de opdracht gekregen om een Limited company (naar Engels recht) om te vormen naar een BVBA. Beschikt het ICCI hieromtrent over bijkomende informatie?

   12 maart 2012

   Onmiddellijke mandaatmelding commissaris vertegenwoordigd door twee bedrijfsrevisoren

   Een maatschap wordt benoemd als commissaris, in meerdere dossiers vertegenwoordigd door twee bedrijfsrevisoren. Het bedrijfsrevisorenkantoor kan echter maar één persoon tegelijkertijd aanduiden.

   9 maart 2012

   “Conform-verklaring” van activa en passiva in het kader van een openbare aanbesteding (wetgevende update 05/07/2019)

   Is er een voorbeeldverslag of zijn er concrete procedures beschikbaar om activa en passiva in het kader van een openbare aanbesteding “conform te verklaren”?

   23 februari 2012

   Onmogelijkheid tot gebruikmaking van een financiële staat voor partiële splitsing op een latere datum dan deze van de inbreng van het afgesplitste deel in een bestaande vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een vennootschap overgaan tot een partiële splitsing op basis van een financiële staat per 30 september 2011 en het afgesplitste deel inbrengen in een bestaande vennootschap op basis van een financiële staat per 30 juni 2011?

   23 februari 2012

   Taak van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening van de politieke partij (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat is de visie van het ICCI met betrekking tot de onderstaande wettelijke vereiste en de visie van het Rekenhof? Wat mag een bedrijfsrevisor meedelen zonder zijn beroepsgeheim te schenden?

   7 februari 2012

   Kapitaalverhoging van een BVBA starter (S-BVBA)

   Welke formaliteiten zijn er vereist inzake tussenkomst van een bedrijfsrevisor bij volgende situatie?

   13 februari 2012

   De waardebepaling van het scheidingsaandeel van een uitgetreden vennoot van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)

   Een CVBA heeft in zijn statuten ingeschreven dat bij uittreding de vennoten voor hun aandeel de waarde per aandeel verkrijgen zoals vastgelegd door het huishoudelijk reglement.

   13 februari 2012

   Mogelijke benoeming van een commissaris erkend door de FSMA in een vennootschap die een beroep doet op het publiek spaarwezen (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan onderstaande opdracht worden uitgevoerd door een bedrijfsrevisor of is een speciale erkenning als “bankrevisor” nodig?

   23 januari 2012

   Inbreng van een bedrijfstak (wetgevende update 05/07/2019)

   Dient de bedrijfstak in volgende situatie gewaardeerd te worden in de inbreng?

   2 december 2011

   Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een medeoprichter in het kader van een inbreng in natura (wetgevende update 05/09/2019)

   Is het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een medeoprichter van toepassing op de informatie ontvangen in het kader van een inbreng in natura?

   9 november 2011

   Onmogelijkheid om in een BVBA aandelen uit te geven beneden de fractiewaarde van de oude aandelen (wetgevende update 05/07/2019)

   Dient er in volgende situatie een revisoraal verslag onder fractiewaarde te worden opgemaakt?

   2 november 2011

   Boekhoudkundige verwerking van een erfpachtovereenkomst met periodieke vergoeding vanuit het standpunt van de erfpachtgever (wetg. update 05/07/2019)

   Dient de vestiging van de erfpacht geboekt te worden als een verkoop en aan welke waarde?

   9 november 2011

   Melding aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen bij beëindiging van een mandaat van rechtswege

   Dient de commissaris te voldoen aan artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen in volgende situatie?

   20 september 2011

   Uitkering interimdividend in de loop van het eerste boekjaar na oprichting

   Is het mogelijk om in het eerste boekjaar van een nieuw opgerichte vennootschap een

   interimdividend uit te keren op de lopende resultaten?

   30 augustus 2011

   Bewaringstermijn van de werkdocumenten van de bedrijfsrevisor (wetgevende update 05/09/2019)

   Dient het deskundig verslag, revisoraal verslag of verslag met betrekking tot oprichting, ontbinding, fusie, vereffening, onderzoek, enz.) inclusief/exclusief de stukken gedurende een periode van 5 of 10 jaar worden bewaard?

   22 augustus 2011

   Consolidatie van technische bedrijfseenheden binnen een vzw

   Berust er in onderstaand geval een verplichting om een “geconsolideerde” jaarrekening op te stellen op het niveau van de technische bedrijfseenheid (die niet gelijk is aan de juridische entiteit)?

   22 augustus 2011

   Toepassing van artikel 96, § 1, 1° van het Wetboek van vennootschappen (wetgevende update 05/07/2019)

   Is onderstaande formulering een voldoende toepassing van artikel 96,1° van het Wetboek en kan de commissaris daarmee genoegen nemen in het kader van zijn attestering van het jaarverslag?

   27 juli 2011

   Verenigbaarheid van het beroepsgeheim van de commissaris met de overmaking van een kopie van ontvangen bevestigingen aan een gecontroleerde onderneming

   Mag een antwoord op een bevestigingsbrief voor volgende situatie gebruikt worden?

   27 juli 2011

   Geldigheidsduur van het verslag van een commissaris of een bedrijfsrevisor over een inbreng in natura (wetgevende update 05/07/2019)

   Een bedrijfsrevisor stelt een verslag op voor de inbreng in natura van een rekening-courant vennoot (saldo op de passiva, schuld aan vennoot in NV). De volgende vragen rijzen.

   18 juli 2011

   Vermelding van bedrag van managementvergoedingen in het verslag van commissarissen ingevolge artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (wetgevende update 05/07/2019)

    

   Verslag commissaris moet melding maken van verslag artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De accountant vraagt om de bedragen van de vergoedingen van het management niet te vermelden het verslag (en in jaarverslag).

   15 juli 2011

   Verplichte aanwezigheid van de commissaris op de algemene vergadering en ondertekening notulen

   Is de aanwezigheid van de commissaris verplicht op de algemene vergadering en tekent hij mee de algemene vergadering?

   15 juli 2011

   Consolidatie nieuwe moedervennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   In welk boekjaar dient onderstaande consolidatie te worden opgenomen?

   15 juli 2011

   Deontologische regels van bedrijfsrevisoren om als cliëntenaanbrengers te fungeren binnen de banksector

   Gelden er voor voormalige bedrijfsrevisoren en actieve bedrijfsrevisoren gedragsregels om als cliëntaanbrengers te fungeren binnen de banksector?

   15 juli 2011

   Boeking van het betwist deel van de prijs van een handelsfonds (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe dient een betwist deel van de prijs van een handelsfonds te worden geboekt?

   15 juli 2011

   Boeking van een voorziening voor herstructureringskosten en activering van de desbetreffende kosten (wetgevende update 05/07/2019)

   Is volgende boeking mogelijk?

   15 juli 2011

   Commissaris van een pensioenfonds van een autonoom overheidsbedrijf

   Kan een bedrijfsrevisor, die over geen speciale erkenningen beschikt, de controle over de jaarrekening van onderstaande pensioenfonds aanvaarden ?

   11 juli 2011

   Als tegenprestatie verstrekte vergoeding in het kader van een inbreng in natura van activa ingebracht in naakte eigendom en in vruchtgebruik (wetgevende update 05/07/2019)

   Volgende vraag betreft het verslag inzake inbreng in natura (artikel 444 Wetboek van vennootschappen).

   6 juli 2011

   VAL-I-PAC aangifte en controle door een bedrijfsrevisor (wetgevende update 05/07/2019)

   Deze vraag betreft de controle van de definitieve aangifte binnen de regelgeving van VAL-I-PAC.

   15 juni 2011

   Uitoefening van het commissarismandaat in het kader van een fusie door overneming van een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe dient de commissaris te reageren in volgende situatie?

   14 juni 2011

   Onverenigbaarheid van het mandaat van beheerscontroleur met dat van commissaris

   Bestaat er een onafhankelijkheidsprobleem in volgende situatie?

   15 juni 2011

   Mogelijkheid tot de schenking van de aandelen van een bedrijfsrevisorenkantoor aan een niet-bedrijfsrevisor met behoud van het vruchtgebruik van de aandelen door een bedrijfsrevisor

   Kan een bedrijfsrevisor de naakte eigendom van een deel of van al zijn aandelen in zijn bedrijfsrevisorenkantoor schenken aan zijn kinderen?

   26 mei 2011

   Boekhoudkundige verwerking van een huurovereenkomst voor verplaatsbare machines / installaties (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan onderstaand contract bij een vennootschap als een operationele huur worden verwerkt (BGAAP)? Zo ja, is het aangewezen om in de toelichting een vermelding te doen van de resterende huurtermijnen?

   26 mei 2011

   Onmogelijkheid om een bedrijfsrevisor voor het leven te benoemen als commissaris

   Bij welke bedrijven kan een bedrijfsrevisor benoemd worden voor “het leven”?

   3 mei 2011

   Boekhoudkundige verwerking door een vzw van een onroerend goed dat tegen een lagere prijs dan de marktwaarde wordt verworven (wetg. update 05/07/2019)

   Een vzw onderwijsinstelling verkoopt een onroerend goed aan een gelijkaardige vzw onderwijsinstelling voor 1.500.000 EUR. De normale verkoopwaarde door een schatter wordt bepaald op 2.000.000 EUR.  Welke waarde dient de verkrijgende vzw te activeren?

   11 april 2011

   Impact op het mandaat van commissaris van het verlijden van de ontbindingsakte van de gecontroleerde vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Is de commissaris nog in functie om verslag uit te brengen over de cijfers in volgende situatie?

   11 april 2011

   Mogelijke houding van de commissaris in geval van onbetaalde erelonen

   Kan in volgende situatie de commissaris eisen dat eerst zijn onbetaalde erelonen worden betaald of om die reden zijn ontslag aanbiedt na opstelling van een aangepast verslag?

   11 april 2011

   Splitsing van een BVBA / BV waarvan het kapitaal niet volledig volgestort is (wetgevende update 05/07/2019)

   Bij een BVBA die wordt gesplitst, bestaat een deel “niet opgevraagd kaptaal” van 12.600 EUR. Moet dit proportioneel gesplitst worden of mag men dat toewijzen aan één vennootschap (het betreft nl. een vordering op vennoten en geen reserve)?

   6 april 2011

   Bedrijfsrevisor in de vzw studentenvoorzieningen van een hogeschool

   Wat dient er in onderstaande situatie te gebeuren met het mandaat van de bedrijfsrevisor?

   31 maart 2011

   Commissarisverslag en systematische laattijdige neerlegging van de jaarrekening

   Wat is de impact van een systematische laattijdige neerlegging van de jaarrekening op tweede deel van het commissarisverslag?

   31 maart 2011

   Boekhoudkundige verwerking van opbrengsten voor stichtingen van openbaar nut (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een stichting van openbaar nut opbrengsten als volgt boekhoudkundig verwerken?

   15 maart 2011

   Uittreding van vennoten in een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) met een negatief eigen vermogen

   Een CVOA bezit kapitaal van 6.000 EUR en overgedragen resultaat van -9.336,22  EUR.  Het eigen vermogen is dus negatief (- 3.336.22 EUR). De vennoten wensen uit te treden en vragen 4.000 EUR kapitaal terug. Kan dit bij een negatief eigen vermogen?

   1 maart 2011

   Legal forms that audit firms are allowed to adopt in Belgium

   Are audit firms in Belgium allowed to choose the LLP organizational form, or are they required to have unlimited liability?

   28 februari 2011

   Splitsing van een bestaande vennootschap in twee nieuwe vennootschappen (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat zijn de standpunten van het ICCI met betrekking tot volgende situatie en standpunten in het kader van onderstaande splitsing van een bestaande vennootschap in twee nieuwe vennootschappen?

   15 februari 2011

   Benoeming van een bedrijfsrevisor in het kader van de wet van 4 juli 1989 (politieke partijen) (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe dient er in geval van de wet van 4 juli 1989 met betrekking tot politieke partijen gehandeld te worden bij een eerste aanstelling van de bedrijfsrevisor?

   4 februari 2011

   Publicatie van het ereloon van een commissaris

   Dient de vergoeding die de commissaris ontvangt te worden vermeld in de publicatie van zijn (her)benoeming of enkel in de jaarrekening?

   4 februari 2011

   Bevoegde commissaris voor het regularisatieverslag in het kader van een quasi-inbreng (wetgevende update 05/07/2019)

   Welke commissaris dient het regularisatieverslag quasi-inbreng te maken?

   4 februari 2011

   Opname van de informatie inzake de commissaris in het jaarverslag

   Welke informatie met betrekking tot de commissaris (zijn activiteiten of de afwezigheid ervan) moet nog steeds worden opgenomen in het jaarverslag?

   4 februari 2011

   Revisorale controle van een private PRIVAK door een commissaris al dan niet erkend door de CBFA (wetgevende update 05/07/2019)

   Is de aanstelling van een commissaris bij een private instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk en een vast aantal rechten van deelneming (PRIVAK) voorbehouden aan bankrevisoren of ook mogelijk voor (gewone) bedrijfsrevisoren?

   4 februari 2011

   Boekhoudkundige behandeling van eigen aandelen aangehouden door een partieel gesplitste vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe dient de boekhoudkundige behandeling van eigen aandelen te gebeuren bij volgende situatie?

   4 februari 2011

   Verhoor door de gerechtelijke politie van een bedrijfsrevisor aangesteld als gerechtelijk deskundige (wetgevende update 05/07/2019)

   Een bedrijfsrevisor wordt aangesteld door de rechtbank van koophandel als expert in een waarderingsgeschil?

   27 december 2010

   Afwezigheid van boekhoudkundige retroactiviteit in geval van fusie (wetgevende update 05/07/2019)

   Is volgende situatie  mogelijk gezien er geen retroactiviteit is, overwegende dat 100 % van de aandeelhouders akkoord is?

   27 december 2010

   Boekhoudkundige verwerking van de verkoop van een onroerend goed met behoud van een gebruiksrecht voor drie jaar ten voordele van de verkoper (wetgevende update 05/07/2019)

   De vraag betreft de boekhoudkundige verwerking van de verkoop van bedrijfsgebouwen door een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging (DV).

   16 december 2010

   Waardering van aandelen van een gecontroleerde vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Een buitenlandse confrater vraagt een bedrijfsrevisor een waardering te doen van de aandelen van een vennootschap waar zij commissaris zijn.

   22 oktober 2010

   Neerlegging van een niet-goedgekeurde jaarrekening bij de Nationale Bank van België (NBB) (wetgevende update 05/07/2019)

   De hoofdaandeelhouder (100 % eigenaar) van een vennootschap heeft een discussie met de raad van bestuur en weigert de jaarrekening goed te keuren. Moet / kan de jaarrekening worden neergelegd bij de NBB?

   22 oktober 2010

   Mogelijkheid om bij statuut een onderverdeling in twee groepen van de leden van een VZW te maken die bij meerderheid van stemmen binnen elke groep beslissen in de algemene vergadering (wetgevende update 05/07/2019)

   Is de volgende bepaling in strijd met artikel 7 van de VZW-wet / artikel 9:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen?

   22 oktober 2010

   Vermelding van bepaalde zekerheden in de toelichting bij de jaarrekening (wetgevende update 05/07/2019)

   Volgende situatie betreft een vraag over de correcte invulling van de toelichting bij de jaarrekening.

   22 oktober 2010

   Tijdstip van contactname tussen confraters bij een offerte-aanvraag (wetgevende update 05/07/2019)

   Op welk tijdstip dient een contactname te zijn tussen een bedrijfsrevisor die een offerte uitschrijft voor het mandaat van commissaris en zijn confrater in functie in die vennootschap?

   11 oktober 2010

   College van commissarissen (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan er een college van commissarissen bestaan uit twee natuurlijke personen, beide vertegenwoordigers van hetzelfde bedrijfsrevisorenkantoor?

   28 september 2010

   Verlening van bijkomende opdrachten uit te voeren door de commissaris in het kader van de verkoop van een bedrijfstak door zijn cliënt (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het de commissaris van een vennootschap toegelaten bijkomende opdrachten uit te oefenen in het kader van de afsplitsing (verkoop) van een bedrijfstak waarbij de vergoeding hoger zou zijn dan de vergoeding voor het commissarismandaat?

   15 september 2010

   Onafhankelijkheid van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een bedrijfsrevisor het commissarismandaat aanvaarden in een vennootschap waarvoor een accountant uit het netwerk van de bedrijfsrevisor recentelijk de volgende diensten heeft verleend:

   8 september 2010

   Advies 2010/5 van de CBN omtrent de berekening van de criteria van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (wetgevende update 05/07/2019)

   Wordt een vennootschap, die slechts éénmaal in de twee voorafgaande jaren de criteria van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen heeft overschreden, gekwalificeerd als grote onderneming?

   24 augustus 2010

   Onafhankelijkheid van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een bedrijfsrevisor het commissarismandaat aanvaarden in een vennootschap waarvoor een accountant uit het netwerk van de bedrijfsrevisor recentelijk niet-verboden diensten heeft verleend?

   18 augustus 2010

   Wettelijke en deontologische voorschriften bij de benoeming van een commissaris en voor zijn bezoldiging (wetgevende update 05/07/2019)

   Is volgende formulering in overeenstemming met de wettelijke en deontologische voorschriften?

   19 juli 2010

   Berekening van de "one-to-one"-regel indien het commissarismandaat wordt geëindigd in april van het boekjaar na de laatste audit fee (wetgevende update 05/07/2019)

   Indien het commissarismandaat wordt beëindigd in april 2010, en de laatste audit fees betrekking hebben op het boekjaar 2009, hoe wordt de naleving van de “one-to-one”-regel dan beoordeeld voor de periode januari 2010 tot en met april 2010?

   6 juli 2010

   Toepasselijkheid aanstellingsprocedure commissaris ten aanzien van ondernemingsraad in Belgische vestiging van Duitse vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Moet een Duitse vennootschap met branch in België, waar ook een ondernemingsraad is, bij die ondernemingraad de aanstellingsprocedure volgen zoals beschreven in de vennootschapswet?

   6 juli 2010

   Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) / Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Toepassing nieuwe regeling voor fusies en splitsingen van VZW’s (wetgevende update 05/07/2019)

   Is artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 12:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op fusies en splitsingen binnen VZW’s?

   21 juni 2010

   Rapportering aan de ondernemingsraad over de economische en financiële informatie (EFI) in een vennootschap door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een bedrijfsrevisor de taak van een commissaris op de EFI vergadering overnemen?

   15 juni 2010

   Toelating om honorarium per mandaat te verhogen met de bijdrage aan het IBR (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het honorarium van de commissaris worden verhoogd met de bijdrage aan het IBR?

   15 juni 2010

   Mogelijkheid tot verdaging van de algemene vergadering van een BVBA / BV

   Is de verdaging van de algemene vergadering van een BVBA / BV mogelijk?

   8 juni 2010

   Mogelijkheid tot uitoefenen van individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid door vennoten na benoeming van een commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Een commissaris wordt in 2010 benoemd. Kunnen de individuele aandeelhouders dan toch met hulp van de externe accountant de jaren 2007-2008 en 2009 controleren ?

   1 juni 2010

   Kapitaalverhoging door inbreng van twee nieuwe aandeelhouders in een NV (wetgevende update 05/07/2019)

   Kunnen twee nieuwe aandeelhouders, in het kader van een kapitaalverhoging, een verschillend aantal aandelen ontvangen terwijl hun respectieve inbreng dezelfde is?

   31 mei 2010

   Mogelijkheid tot houden van algemene vergadering vóór jaarlijkse voorlichting aan ondernemingsraad in een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

   Dient de ondernemingsraad de jaarlijkse financiële informatie te bekomen én erover te beraadslagen vóór de algemene vergadering van een VZW of is het mogelijk dat de ledenvergadering enkele dagen of weken vóór de ondernemingsraad wordt gehouden?

   28 mei 2010

   Weigering vanwege cliënt van publicatie commissarisverslag (wetgevende update 05/07/2019)

   Welke acties kan een bedrijfsrevisor ondernemen wanneer een cliënt de neerlegging en publicatie van het commissarisverslag (nota bene met onthoudende verklaring) weigert?

   19 mei 2010

   Mogelijkheid tot bekomen van vrijstelling van consolidatie inclusief gevolgen (wetgevende update 05/07/2019)

   Wanneer kan de algemene vergadering gebruik maken van de vrijstelling van subconsolidatie overeenkomstig artikel 113 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en heeft de ondernemingsraad hierin een stem?

   10 mei 2010

   Mandaat van een erebedrijfsrevisor in een commerciële vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het mogelijk voor een erebedrijfsrevisor om een mandaat op te nemen in een commerciële vennootschap?

   5 mei 2010

   Groep die gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen (wetgevende update 05/07/2019)

   Moeten de Belgische dochtervennootschappen van een Luxemburgse moedervennootschap, die gehouden is een jaarrekening op te stellen, een commissaris benoemen?

   3 mei 2010

   Toepassing van artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen

   Wat verstaat men onder "voorleggen" in artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen? Is voormeld artikel 143 ook van toepassing in vzw's?

   30 april 2010

   Inbreng van een bedrijfstak met netto-actief in 0 EUR (of zelfs negatief netto-actief) (wetgevende update 05/07/2019)

   Is de inbreng van een bedrijfstak mogelijk - die momenteel opereert als bijkantoor van een Franse vennootschap - met een netto-actief van 0 EUR  en aandelen uit te geven zonder verhoging van het kapitaal?

   13 april 2010

   Uitvoeren van wettelijke opdracht/mandaat voor een boekhoudklant van een andere bedrijfsrevisor, aangesloten bij hetzelfde netwerk (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een bedrijfsrevisor natuurlijke persoon een bijzondere wettelijke opdracht/mandaat uitvoeren voor een boekhoudklant van een andere bedrijfsrevisor aangsloten bij hetzelfde netwerk ?

   23 maart 2010

   Aanvaarden door een bedrijfsrevisor van een bestuurdersmandaat in een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een bedrijfsrevisor een betalend bestuurdersmandaat in een VZW opnemen?

   22 maart 2010

   Boeking van kapitaal-en intrestsubsidies beslist door een lokale overheid (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe gebeurt de boekhoudkundige verwerking van kapitaal- en intrestsubsidies in een vzw waartoe door een lokale overheid werd beslist?

   18 maart 2010

   Betekenis van de notie "laatst beschikbare jaarrekening" met betrekking tot de deelneming in andere ondernemingen in VOL 6.5.1. van de jaarrekening (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat houdt de notie "laatst beschikbare jaarrekening" in met betrekking tot de deelneming in andere ondernemingen in VOL 6.5.1. van de jaarrekening?

   5 maart 2010

   Toepassing van artikel 137 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:68 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (wetgevende update 05/07/2019)

   Is artikel 137 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:68 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening?

   19 februari 2010

   Aanstelling door de Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van een bedrijfsrevisor als deskundige (wetgevende update 05/07/2019)

   Mag een contractuele clausule bepalen dat een bedrijfsrevisor als deskundige dient te worden aangesteld door de Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren?

   28 januari 2010

   Storting van een waarborg in het kader van de openbare aanbesteding tot benoeming van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Is de storting van een waarborg bij de Deposito- en Consignatiekas als voorwaarde voor de aanvaarding van een commissarismandaat, in het kader van een openbare aanbesteding, deontologisch toegestaan?

   11 januari 2010

   Inbreng van goodwill door een arts-specialist bij de oprichting van een BV(BA) (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een specialist die verbonden is aan een ziekenhuis en geen privé-praktijk of eigen materiaal bezit goodwill inbrengen bij de oprichting van een BVBA?

   2 december 2009

   Notie “verbondenheid met een lid van het netwerk” (wetgevende update 05/07/2019)

   Mag een bedrijfsrevisor die lid is van een netwerk een revisorale opdracht uitvoeren voor een onderneming die cliënt is van een boekhoudkantoor dat geen lid is van hetzelfde netwerk, doch wel verbonden is met een ander lid van het bedoelde netwerk?

   26 november 2009

   Onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor die lid is van een netwerk (wetgevende update 05/07/2019)

   Mag een bedrijfsrevisor (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die deel uitmaakt van een netwerk, een revisorale opdracht uitvoeren voor een familielid van een ander lid van hetzelfde netwerk?

   25 november 2009

   Het doornemen door een werknemer van de werkdocumenten van de huidige commissaris op vraag van de toekomstige commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een werknemer van een gecontroleerde vennootschap de werkdocumenten van de huidige commissaris overmaken aan de toekomstige commissaris?

   9 november 2009

   Arbitrage georganiseerd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren in geval van betwisting van het ereloon van de bedrijfsrevisor (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren een arbitrage organiseren ingeval van betwisting van het ereloon van een bedrijfsrevisor?

   9 november 2009

   Wijziging van een goedgekeurde jaarrekening (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een goedgekeurde jaarrekening worden gewijzigd?

   30 oktober 2009

   Retroactieve benoeming van een commissaris voor één boekjaar (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een commissaris worden benoemd voor een periode van vier boekjaren (retroactieve benoeming voor één boekjaar)?

   12 oktober 2009

   Bevestigingsbrief voor bijzondere wettelijke opdrachten

   Is een bevestigingsbrief verplicht voor bijzondere wettelijke opdrachten ?

   6 oktober 2009

   Terbeschikkingstelling door een VZW van de jaarrekening aan de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

    

   Wanneer moet de jaarrekening van een VZW ter beschikking van de commissaris worden gesteld?

   15 september 2009

   Uitoefening door een bedrijfsrevisor van de activiteiten van een zelfstandig boekhouder (wetgevende update 05/07/2019)

   Is de bedrijfsrevisor toegelaten de activiteiten van een zelfstandig boekhouder uit te oefenen?

   9 september 2009

   Elektronisch bijhouden van de werkdocumenten van de bedrijfsrevisor

   Is het toegelaten dat een bedrijfsrevisor zijn werkdocumenten volledig elektronisch bijhoudt?

   9 september 2009

   Bewaringstermijn van een revisoraal verslag omtrent de controle van een tussentijdse balans

   Wat is de bewaringstermijn van het door een bedrijfsrevisor opgesteld verslag?

   28 augustus 2009

   Impact van de vereffening op het mandaat van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat is de impact van de vereffening op het mandaat van de commissaris?

   17 augustus 2009

   Bevoegdheid van een buitenlandse auditor in het kader van de oprichting van een Belgische vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een buitenlandse auditor optreden in het kader van de oprichting van een Belgische vennootschap?

   31 juli 2009

   Bijstand van een bedrijfsrevisor in de activiteiten van een boekhouder (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een bedrijfsrevisor “onderaannemer” van een boekhouder zijn in het kader van de bijstand die deze laatste oplevert aan een vennoot tijdens de algemene vergadering?

   28 juli 2009

   Koersverschil op vordering en schuld tussen groepsvennootschappen (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe moet het koersverschil op vordering en schuld tussen groepsvennootschappen boekhoudkundig worden behandeld?

   22 juli 2009

   Beroepsgeheim van een bedrijfsrevisor omtrent een vraag om inlichtingen door de belastingsadministratie (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat moet de bedrijfsrevisor doen in het kader van het beroepsgeheim omtrent een vraag om inlichtingen door de belastingadministratie?

   14 juli 2009

   Boekhoudkundige verwerking van “silent factoring” (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan “silent factoring” worden toegepast als alternatief financieringsmiddel voor ondernemingen?

   9 juli 2009

   Uitstel van algemene vergadering

   Wat moet de commissaris van een vzw doen, indien het bestuursorgaan het ontwerp van jaarrekening niet tijdig heeft voorgelegd?

   7 juli 2009

   Voorstel van commissaris door de Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (wetgevende update 05/07/2019)

   Mag de Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) tussenkomen in het kader van de benoeming van een nieuwe commissaris?

   1 juli 2009

   Cooling-off period van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Geldt een cooling-off period van twee jaar nog steeds voor een commissaris die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor ondertussen heeft verloren?

   22 juni 2009

   Het verlenen en motivering van kwijting aan de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Wanneer en hoe dient de kwijting van de commissaris plaats te vinden?

   18 juni 2009

   De mogelijkheid om één verslag op te stellen voor een inbreng in natura en de omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het mogelijk één verslag op te stellen voor een inbreng in natura en de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap?

   18 juni 2009

   Belgisch bijkantoor van een buitenlandse moedervennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Dient een Belgisch bijkantoor dat de benoemingscriteria niet overschrijdt maar die wel is opgenomen in de consolidatie van haar in de Verenigde Staten beursgenoteerde moedervennootschap, een commissaris te benoemen?

   3 juni 2009

   Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de curator (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een bedrijfsrevisor informatie aan de curator overmaken?

   2 juni 2009

   Sancties bij de niet-benoeming van een commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Een vennootschap overschrijdt 2 van de 3 vooropgestelde wettelijke criteria (omzet en balanstotaal). Welke zijn de verantwoordelijkheden van deze vennootschap bij het niet benoemen van een commissaris?

   2 juni 2009

   Quasi-inbreng met negatief saldo in een NV (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan in het kader van een quasi-inbreng de overlater activa en passiva aan de vennootschap overdragen, dit met een negatief saldo?

   2 juni 2009

   Criteria van de consolidatieplicht (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat gebeurt er wanneer de criteria van een “kleine groep” in het jaar 2007 worden overschreden het volgend jaar?

   29 mei 2009

   Verbetering van een jaarrekening na neerlegging (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het mogelijk de jaarrekening te verbeteren na goedkeuring door de algemene vergadering en neerlegging bij de Balanscentrale?

   25 mei 2009

   Publicatie van de jaarrekening in de twee landstalen (wetgevende update 05/07/2019)

   Moet de jaarrekening in de twee landstalen worden gepubliceerd?

   19 mei 2009

   Code 9507 in de toelichting bij de jaarrekening en de eventuele overlapping met code 9505 (wetgevende update 05/07/2019)

   Bestaat er een eventuele overlapping tussen de code 9507 en de code 9505 in de toelichting bij de jaarrekening?

   19 mei 2009

   Omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat is de omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor?

   30 april 2009

   Benoeming van een bedrijfsrevisor ingeval van een inbreng in natura (wetgevende update 05/07/2019)

   Moeten alle oprichters van een vennootschap de aanstelling van de bedrijfsrevisor vragen of is het enkel de inbrenger die de inbreng in natura doet?

   23 april 2009

   Waardering van het vermogen van twee vzw’s die willen fuseren

   Hoe dient het vermogen van twee vzw’s die willen fuseren te worden gewaardeerd?

   23 april 2009

   Boeking en eventuele vermeldingen in de toelichting bij de jaarrekening met betrekking tot activa die in leasing zijn genomen en de erbij horende schulden (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe moeten de activa die in leasing genomen zijn en de erbij horende schulden moeten worden geboekt?

   7 april 2009

   Rapportering over bijdragen verschuldigd op leveringen van elektriciteit en aardgas (wetgevende update 05/07/2019)

   Welke controleactiviteiten dient een bedrijfsrevisor (die geen commissaris is bij de betreffende entiteit) uit te voeren alvorens hij een dergelijke certificering kan afleveren?

   7 april 2009

   Toepassing van artikel 3:97 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (wetgevende update 05/07/2019)

   Is artikel 3:97 van het KB van 29 april 2019 van toepassing in de onderhavige situatie?

   25 maart 2009

   De uitvoering van een kapitaalvermindering op basis van de aandelen van één van de aandeelhouders (wetgevende update 05/07/2019)

   Is een kapitaalvermindering van een NV mogelijk op basis van de 20 aandelen van één van de drie aandeelhouders?

   25 maart 2009

   Juridische waarde van de elektronische handtekening bij de ondertekening van een revisoraal verslag (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat is de juridische aard van de elektronische handtekening (certipost certificaat) ?

   13 maart 2009

   Vermelding van de vergoeding van de commissaris van een kleine vennootschap of een VZW in het jaarverslag (wetgevende update 05/07/2019)

   Dient de vergoeding van de commissaris vermeld te worden in het jaarverslag als deze vergoeding niet apart gemeld wordt in de toelichting van de jaarrekening?

   10 maart 2009

   Omzetting van een gewone commanditaire vennootschap in een vennootschap onder firma (wetgevende update 05/07/2019)

   Is er een revisoraal verslag nodig bij de omzetting van een gewone commanditaire vennootschap in een vennootschap onder firma?

   10 maart 2009

   Partiële splitsing zonder toekenning van aandelen (wetgevende update 05/07/2019)

   Is een partiële splitsing mogelijk waarbij geen aandelen in de afgesplitste vennootschappen zouden worden toegekend aan een minderheidsaandeelhouder?

   17 februari 2009

   Assistentie aan de curatoren door de vorige commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan de commissaris curatoren bijstaan bij hun onderzoek naar belangrijke bestuursfouten van de vorige bestuurders en  commissaris ondanks het feit dat het commissarismandaat onmiddellijk werd beëindigd bij de faillissementsverklaring?

   2 februari 2009

   Het statuut van gedelegeerd bestuurder (wetgevende update 05/07/2019)

   Dient een gedelegeerd bestuurder steeds tevens bestuurder te zijn?

   27 januari 2009

   Inbreng van genotsrechten in een nieuwe vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe moet “het recht van inrichting" worden gewaardeerd?

   26 januari 2009

   Leasing van een onroerend goed door een natuurlijk persoon aan zijn vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een natuurlijk persoon, eigenaar van een onroerend goed, dit onroerend goed gaan leasen aan zijn vennootschap?

   22 januari 2009

   Berekening van de criteria voor de benoeming van een commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Moet een vennootschap die de aankopen centraliseert en doorfactureert aan groepsvennootschappen een commissaris benoemen?

   22 januari 2009

   Benoeming van een Nederlandse registeraccountant in een gewone commanditaire vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een Nederlandse registeraccountant als commissaris/bedrijfsrevisor voor een gewone commanditaire vennootschap optreden?

   19 januari 2009

   Ontvangen door de bedrijfsrevisor van een geschenk van de raad van bestuur (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het de bedrijfsrevisor deontologisch toegelaten een geschenk van de door hem gecontroleerde vennootschap te aanvaarden?

   19 januari 2009

   De controle van een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

   Wanneer moet een commissaris in een VZW worden benoemd?

    

   9 januari 2009

   Het verlengen van het mandaat van commissaris met één jaar (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het mogelijk het commissarismandaat met één jaar te verlengen?

   18 december 2008

   Toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe moet artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen worden toegepast?

   18 december 2008

   Opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de toepassing van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat is de rol van de bedrijfsrevisor in het kader van de toepassing van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de interimdividenden?

   18 december 2008

   Informatie in de toelichting bij de jaarrekening over bezoldigingen van de bestuurders (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat is de aard van de informatie over de rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen van de bestuurders?

   18 december 2008

   Inbreng van het kantoor van een gerechtsdeurwaarder (wetgevende update 05/07/2019)

   Bestaat er specifieke wettelijke bepalingen met betrekking tot de overdracht van het kantoor van een gerechtsdeurwaarder?

   3 december 2008

   Fusie van een ontbonden vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Is een fusie met een door het verstrijken van de statutaire duur ontbonden vennootschap mogelijk?

   28 november 2008

   Benoeming van een vaste vertegenwoordiger (wetgevende update 05/07/2019)

   Wie is bevoegd om de vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor aan te stellen?

   28 november 2008

   Activiteiten van de bedrijfsrevisor overeenkomstig het Vlaams hogeschooldecreet (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe kunnen de activiteiten van de bedrijfsrevisor overeenkomstig het Vlaams hogeschooldecreet worden bepaald?

   28 november 2008

   Voorkooprecht in het kader van een inbreng in natura (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat gebeurt met een voorkooprecht ingeval van een inbreng in natura?

   7 november 2008

   Indienen van een klacht (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe moet een klacht tegen een bedrijfsrevisor worden ingediend?

   5 november 2008

   Interpretatie van artikel 3:68, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe moeten de woorden “halfjaarlijks boekhoudkundige staat” worden geïnterpreteerd in artikel 137, § 2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:68, § 2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen?

   31 oktober 2008

   Aard van de tussenkomst van een bedrijfsrevisor bij een inbreng in natura (wetgevende update 05/07/2019)

   Wordt de bedrijfsrevisor belast met de waardering ingeval van een inbreng in natura bij de oprichting van een BVBA?

   30 oktober 2008

   Consortium tussen een vennootschap en een natuurlijke persoon (wetgevende update 05/07/2019)

   Is een consortium tussen een vennootschap en een natuurlijke persoon mogelijk?

   23 oktober 2008

   Impact van een ondernemingsraad in een VZW op de activiteiten en de vergoeding van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat is de impact van de oprichting van een ondernemingsraad in een VZW op de activiteiten en de vergoeding van de commissaris?

   15 oktober 2008

   Verplichting tot het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening van een consortium (wetgevende update 05/07/2019)

   Wanneer dienen vennootschappen die tot een consortium behoren een geconsolideerde jaarrekening op te stellen?

   13 oktober 2008

   Vervanging van de vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe moet de vervanging van een bedrijfsrevisor, vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor gebeuren die zich tijdelijk verhinderd verklaart?

   13 oktober 2008

   Bijstand van de bedrijfsrevisorbij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken

   Kan de bedrijfsrevisor die een splitsingsverslag moet opstellen een cliënt bijstaan bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken?

   13 oktober 2008

   Beoordeling van de grootte van een vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe moet de grootte van een BVBA / BV worden beoordeeld die met een vzw is verbonden?

   6 oktober 2008

   Mandaat van de commissaris in het kader van een fusie (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat gebeurt met het mandaat van de commissaris van de overgenomen vennootschap in het kader van een fusie?

   6 oktober 2008

   Inbreuk op de onafhankelijkheidsregels inzake het commissarismandaat (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een bedrijfsrevisor een mandaat van commissaris aanvaarden in een vennootschap waar hij een controleopdracht betreffende een inbreng in natura heeft uitgevoerd?

   24 september 2008

   Benoeming van een commissaris in de Belgische dochteronderneming van een Sloveens bedrijf (wetgevende update 05/07/2019)

   Moet de Belgische dochteronderneming van een Sloveens bedrijf een commissaris benoemen ?

   18 september 2008

   Mogelijkheid van verhuring van een handelsfonds aan een NV (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het mogelijk een handelszaak te verhuren en is dit dan te kwalificeren als een quasi-inbreng?

   2 september 2008

   Informatie met betrekking tot de waarde van de minderheidsparticipaties ("décote") (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe moet de waarde van minderheidsparticipaties in relatie tot het percentage van het totaal van de aandelen (“décote”) worden vastgesteld?

   4 september 2008

   Controle van de geconsolideerde jaarrekening (wetgevende update 05/07/2019)

   Is de controle van de geconsolideerde jaarrekening een jaarlijks toe te wijzen opdracht?

   7 augustus 2008

   Vaststelling van het ereloon van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Wordt het ereloon van de commissaris voor elk van de drie controlejaren vastgesteld?

   7 augustus 2008

   Inbreng in natura bestaande uit een back-license (wetgevende update 05/07/2019)

   Is een back-license mogelijk als inbreng in natura bij de oprichting van een vennootschap?

   24 juli 2008

   Bewaringstermijn van dossiers door de bedrijfsrevisor

   Wat is de bewaringstermijn van dossiers door de bedrijfsrevisor?

   24 juli 2008

   Wijziging van de neergelegde jaarrekening

   Is het mogelijk de jaarrekening te wijzigen nadat zij werd goedgekeurd en neergelegd?

   30 juni 2009

   Splitsing van een VZW en maatstaf van verdeling van activa (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een VZW worden gesplitst en haar activa worden ingebracht in twee aanverwante regionale VZW’s?

   24 juli 2008

   Splitsing van een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat is de wettelijke procedure voor de splitsing van een VZW?

   11 juli 2008

   Informatie ontvangen van een ex-directeur van een cliënt van een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat moet de bedrijfsrevisor doen met mogelijks bezwarende informatie die door de ontslagen ex-directeur van een vzw werd geleverd? 

   26 juni 2008

   Inrichting van een ondernemingsraad en het mandaat van commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Heeft de inrichting van een ondernemingsraad een impact op het mandaat van de zittende commissaris?

   24 juni 2008

   Verslag van de bedrijfsrevisor in een ziekenhuis uitgebaat onder de vorm van een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

   Zijn er specifieke regels voor het verslag van de bedrijfsrevisor in een ziekenhuis uitgebaat onder de vorm van een VZW?

   16 juni 2008

   Publicatie van de benoeming en het ereloon van de commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Moeten de benoeming en het ereloon van de commissaris worden gepubliceerd?

   18 juni 2008

   Retroactieve benoeming van een commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het mogelijk een commissaris retroactief te benoemen in een vennootschap die ten onrechte geen commissaris had benoemd en die de situatie alsnog wil regulariseren?

   16 juni 2008

   Certificeringsplicht van de commissaris/bedrijfsrevisor in een vennootschap waarin een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk werd ingesteld (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het mogelijk informatie te ontvangen waarin een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) werd ingesteld?

   17 juni 2008

   Benoeming van een bedrijfsrevisor in twee VZW’s waarin een gezamenlijke ondernemingsraad moet worden geïnstalleerd (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een bedrijfsrevisor worden benoemd in twee VZW’s waarin een gezamenlijke ondernemingsraad moet worden geïnstalleerd?

   13 juni 2006

   Eventuele strijdigheid van het voeren van de “vormingstitel van bedrijfsrevisor” met artikel 5 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (wetgevende update 05/07/2019)

   Is er een tegenstrijdigheid tussen een persoon die overeenkomstig artikel 30, § 2 van de wet van 7 december 2016 als tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisor de vormingstitel van bedrijfsrevisor voert en het naleven van artikel 5 van deze wet?

   11 juni 2006

   Vaststellen van het ereloon van een commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe wordt het ereloon van de commissaris bepaald in het kader van een offerteprocedure?

   26 mei 2008

   Commissarisverslag in het kader van de vereffening van een naamloze vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Moet een commissarisverslag worden opgesteld waarbij wordt gemeld dat de jaarrekening door de vereffenaar is opgesteld met aanduiding van gebruikte waarderingsregels ?

   21 mei 2008

   Benoeming van een commissaris in een internationale VZW (iVZW) (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat zijn de criteria voor de benoeming van een commissaris in een IVZW?

   13 mei 2008

   De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van het Comité voor preventie en bescherming op het werk (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat is de rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van het Comité voor preventie en bescherming op het werk?

   6 mei 2008

   Boekhoudkundige verwerking van vermeldingen met betrekking tot de honoraria en de bekendmaking van het commissarisverslag in kleine ’VZW’s (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe moeten de vermeldingen met betrekking tot de honoraria en de bekendmaking van het commissarisverslag in kleine ’VZW’s boekhoudkundig worden behandeld?

   6 mei 2008

   Toepassing van artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in een vennootschap in vereffening (wetgevende update 05/07/2019)

   Moet artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegepast in een vennootschap in vereffening?

   29 april 2008

   Hoedanigheid van een vaste vertegenwoordiger (wetgevende update 05/07/2019)

   Is er een officieel standpunt van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger?

   22 april 2008

   Mandaat van de commissaris en het verdwijnen van de ondernemingsraad na sociale verkiezingen (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat gebeurt er met het mandaat van de commissaris in functie wanneer, naar aanleiding van de sociale verkiezingen, geen orgaan wordt verkozen die de functie van ondernemingsraad waarneemt, omdat het personeelsbestand onder de drempel van 50 gedaald?

   1 april 2008

   Functie van de bedrijfsrevisor in een instelling van openbaar nut (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat houdt de functie in van de bedrijfsrevisor in een instelling van openbaar nut?

   4 april 2008

   Ontslag van een commissaris om wettige redenen en verslaggevingsplicht (wetgevende update 05/07/2019)

   Moet de commissaris van een vennootschap, die om wettige redenen wordt ontslagen, een verslag opstellen met betrekking tot het gedeelte van het boekjaar tot aan zijn ontslag?

   1 april 2008

   Uitkeren van een dividend terwijl de jaarrekening nog niet is goedgekeurd (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het wettelijk toegestaan om een dividend uit te keren door afname van reserves per 31 december 2006 terwijl de jaarrekening per 31 december 2007 nog niet is goedgekeurd?

   27 maart 2008

   Benoeming van een bedrijfsrevisor voor een bijzondere opdracht (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een bedrijfsrevisor worden benoemd om kosten verbonden aan Europese projecten te auditeren en te certificeren voor een vennootschap die reeds een commissaris heeft aangesteld?

   27 maart 2008

   Controle van XBRL-bestanden (wetgevende update 05/07/2019)

   Bestaan er richtlijnen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de controle van XBRL-bestanden?

   27 maart 2008

   Benoeming van een commissaris en het inzagerecht bedoeld in artikel 10 van de VZW-wet van 27 juni 1921 / artikel 9:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

   Blijft het inzagerecht voorzien in artikel 10 van de VZW-wet van 27 juni 1921 / artikel 9:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing wanneer een commissaris in een VZW wordt benoemd?

   18 maart 2008

   Interpretatie van de term “honoraria” in artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen (wetgevende update 05/07/2019)

   Vormen de verplaatsingskosten een deel van de “honoraria” van de commissaris in de zin van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen?

   7 maart 2008

   Fusie van een door het verstrijken van de statutaire duur ontbonden vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Is een fusie mogelijk tussen een ontbonden vennootschap (door het verstrijken van haar duur zoals bepaald in haar statuten) en een naamloze vennootschap?

   7 maart 2008

   Vroegtijdig ontslag van een op vrijwillige basis benoemde commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan de algemene vergadering van een VZW haar commissaris, die op een vrijwillige basis werd benoemd, vroegtijdig afzetten?

   25 februari 2008

   Doelomschrijving van een bedrijfsrevisorenkantoor (wetgevende update 05/07/2019)

   Mag een bedrijfsrevisorenkantoor onroerende en roerende goederen aan- en verkopen en op andere manieren beheren?

   13 februari 2008

   Boekhoudkundige- en publicatieverplichtingen van de Belgische vestiging van een Franse vzw (wetgevende update 05/07/2019)

   Bestaan er boekhoudkundige- en publicatieverplichtingen voor de Belgische vestiging van een Franse vzw?

   13 februari 2008

   Duur van de benoeming van een bedrijfsrevisor in een instelling van openbaar nut (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan het driejarig mandaat van bedrijfsrevisor in een gewestelijke instelling van openbaar nut worden verlengd?

   13 februari 2008

   Beroepsgeheim en bevestiging van een schuld van een personeelslid (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor van toepassing op een schriftelijke bevestiging van een schuld van een personeelslid ten aanzien van de gecontroleerde vennootschap?

   5 december 2007

   Behandeling van bankuittreksels als verantwoordingstukken (wetgevende update 05/07/2019)

   Kunnen elektronische bankuittreksels als verantwoordingstukken worden beschouwd in de zin van artikel 6 van de boekhoudwet van 17 juli 1975/ Boek III WER?

   25 september 2007

   Ereloon van een commissaris bij (beurs)genoteerde vennootschappen (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe worden de vergoedingen van de commissarissen bij (beurs)genoteerde en niet-(beurs)genoteerde vennootschappen berekend en bekend gemaakt?

   2 oktober 2007

   Vroegtijdige beëindiging van het mandaat van bedrijfsrevisor (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het feit dat een vennootschap niet langer verplicht is een commissaris te benoemen een wettige reden om het mandaat van de bedrijfsrevisor vroegtijdig op te zeggen, en, zo ja,  hoe wordt de bezoldiging vastgesteld?

   2 oktober 2007

   Wettelijke controle van de jaarrekening van een Belgische vennootschap door een Nederlandse registeraccountant (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een Nederlandse registeraccount de wettelijke controle van de jaarrekening van een Belgische vennootschap uitvoeren?

   4 september 2007

   Benoeming van een commissaris in een Belgische dochtervennootschap met Ierse moedervennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

   Moet een kleine Belgische vennootschap die de dochtervennootschap is van een moedervennootschap die in Ierland een geconsolideerde jaarrekening publiceert een commissaris benoemen?

   30 augustus 2007

   Betaling van prestaties van de commissaris ingeval van niet-goedkeuring van jaarrekening (wetgevende update 05/07/2019)

   Is de niet-goedkeuring van een jaarrekening door de gewone algemene vergadering en het niet-verlenen van kwijting voor het commissarismandaat een voldoende reden om de betaling van de prestaties voor het commissarismandaat te weigeren?

   30 augustus 2007

   Aard van het commissarisverslag in het kader van een ontbinding (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat is de aard van het commissarisverslag dat moet worden opgesteld over de jaarrekening per 31 maart 2007 van twee vennootschappen waarvan een buitengewone algemene vergadering van 23 juli 2007 reeds tot de ontbinding heeft beslist?

   22 augustus 2007

   Opmaak van het transparantieverslag (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe dient het transparantieverslag van bedrijfsrevisoren die wettelijke controles van jaarrekeningen bij organisaties van algemeen belang uitvoeren te worden opgesteld?

   22 augustus 2007

   Consolidatie van vennootschappen van een internationale groep (wetgevende update 05/07/2019)

   Welke consolidatieverplichtingen zijn op Belgisch niveau van toepassing voor vennootschappen die tot een internationale groep behoren?

   9 augustus 2007

   Gebeurtenissen na balansdatum (wetgevende update 05/07/2019)

   Indien het jaarverslag geen melding maakt van belangrijke gebeurtenissen na balansdatum, is het voldoende voor de commissaris van deze uitspraak voor waar aan te nemen, of dient hij aanvullende werkzaamheden ter plaatste te gaan uitvoeren?

   31 juli 2007

   Onafhankelijkheid van de commissaris ingeval van waardering van aandelen bij inbreng in natura (wetgevende update 05/07/2019)

   Mag de commissaris van een dochtervennootschap controleopdrachten uitvoeren in het kader van een kapitaalverhoging van de moedervennootschap door middel van een inbreng van aandelen van deze dochtervennootschap?

   17 juli 2007

   Gerechtelijke invereffeningstelling en mandaat van commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat gebeurt met het mandaat van commissaris in het geval van gerechtelijke invereffeningstelling?

   17 juli 2007

   De mogelijkheid van benoeming van een tweede commissaris (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het mogelijk een tweede commissaris te benoemen op verzoek van de nieuwe aandeelhouders?

   10 juli 2007

   Informatie te verschaffen aan de fiscale administratie inzake een quasi-inbreng (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het een bedrijfsrevisor toegelaten een inspecteur van de fiscale administratie op diens verzoek een kopie over te maken van zijn revisoraal verslag aangaande de quasi-inbreng van een onroerend goed in een naamloze vennootschap (NV)?

   6 juli 2007

   Ontslagname als commissaris om reden van onenigheid over bijkomende erelonen (wetgevende update 05/07/2019)

   Is het mogelijk voor een commissaris ontslag te nemen om reden van onenigheid over bijkomende erelonen?

   26 juni 2007

   Partiële splitsing (wetgevende update 05/07/2019)

   Kan een handelsvennootschap op basis van een partiële splitsing een exploitatie in een VZW onderbrengen?

   25 juni 2007

   Vermelding in het jaarverslag van een toestand van strijdig belang (wetgevende update 05/07/2019)

   Wanneer moet een toestand van strijdig belang die door de raad van bestuur werd behandeld na datum van afsluiting van de jaarrekening, doch vóór de datum van het jaarverslag, worden vermeld?

   5 juni 2007

   Herbenoeming van een commissaris in een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

   Wanneer het mandaat van de commissaris van een VZW afloopt in 2008, dient dan de algemene vergadering van 2007 dan wel die van 2008 de commissaris te herbenoemen?

   16 mei 2007

   Sancties bij niet-benoeming van een commissaris. (wetgevende update 05/07/2019)

   Welke zijn de sancties ingeval van niet-benoeming van een commissaris?

   2 april 2007

   Toepassing van de quasi-inbreng procedure in een NV (wetgevende update 05/07/2019)

   Is de door artikelen 445 tot 447 van het Wetboek van vennootschappen / artikelen 7:8 tot 7:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene quasi-inbrengprocedure van toepassing indien de 10%-drempel van het kapitaal wordt bereikt door twee oprichters?

   6 maart 2007

   Controlewerkzaamheden bij de toekenning van een licentie aan een voetbalclub onder de vorm van een VZW (wetgevende update 05/07/2019)

   Wat houden de controlewerkzaamheden van een bedrijfsrevisor in ingeval van toekenning van een licentie aan een voetbalclub onder de vorm van een VZW?

   19 februari 2007

   Uitgifte van converteerbare obligaties (wetgevende update 05/07/2019)

   Hoe wordt de uitgifte van converteerbare obligaties geregeld?

   16 februari 2007