• opgeheven adviezen

  Kies een thema

  • andere controleopdrachten
  • Belgische boekhoudwetgeving
  • bijzondere aspecten van het commissarismandaat
  • bijzondere opdrachten in het wetboek van vennootschappen
  • bijzondere wetgevingen en reglementering
  • commissaris
  • controlenormen
  • deontologie
  • financiële informatie
  • IBR
  • IFRS
  • informatie aan de ondernemingsraad
  • kapitaal en aandelen
  • ondernemingen in moeilijkheden
  • openbaarmakingsverplichtingen
  • vzw's en stichtingen
  • witwassen, fraude en corruptie
Uw selectie:

  Correctie van de jaarrekening (art. 3:19 WVV) en opmaak van het commissarisverslag – Correction des comptes annuels (art. 3:19 CSA) et la rédaction du rapport du commissaire

   Wie stelt in de volgende situaties het commissarisverslag op over de gecorrigeerde jaarrekening:- de jaarrekening van het voorgaande boekjaar werd gecontroleerd door een bedrijfsrevisor van een ander auditkantoor (niet behorende tot het netwerk).

  - de jaarrekening van het voorgaande boekjaar werd gecontroleerd door een bedrijfsrevisor van een ander auditkantoor (niet behorende tot het netwerk) die ondertussen overleden is?

  5 januari 2021

  Correctie van de jaarrekening (art. 3:19 WVV)

  Interpretatie van de wettelijke verankering van CBN Advies 2014/4 in artikel 3:19 WVV.

  Enkele vragen omtrent de formulering van artikel 3:19 WVV.

  10 december 2019

  Antiwitwassen en identificatie van de ultimate beneficial owner (UBO)

  Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder uiteengezette situatie die via de werkgroep AWW van het IBR werd ontvangen ?

  6 juni 2019

  Oprichting van een vennootschap door middel van inbreng deels in geld en deels in natura

  De vraag betreft de situatie waar bij bij de oprichting van een vennootschap zowel een inbreng in geld (bijvoorbeeld 5.500,00 EUR) als een inbreng in natura (bijvoorbeeld 38.500 EUR) wordt uitgevoerd.

  3 mei 2019

  Toepassing van artikel 220 van het Wetboek van vennootschappen

  Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

  28 september 2018

  Vlaams Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) met statutaire opdracht van commerciële aard en opstelling remuneratieverslag

  Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

  9 juli 2018

  Uitzondering verslag quasi-inbreng – art. 222, § 3 W. Venn.

  Kan het ICCI een advies geven in verband met onderstaande problematiek ?

  22 mei 2018

  Quasi-inbreng en recht van opstal door de oprichters aan zijn BVBA

  Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek ?

  17 mei 2018

  Vragen voorgelegd met betrekking tot het toepassingsgebied van de kernpunten van de controle en meer in het bijzonder van ISA 701

  Aan het ICCI werden een aantal vragen voorgelegd met betrekking tot het toepassingsgebied van de kernpunten van de controle en meer in het bijzonder van ISA 701 in afwachting van de goedkeuring van het ontwerp van norm door de HREB en de minister van Economie

  9 mei 2018

  Quasi-inbreng door een radioloog

  Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de volgende probleemstelling in verband met quasi-inbreng?

  18 januari 2018

  “Uitbreng” van een onroerend goed in een BVBA via een reële kapitaalvermindering

  Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde problematiek?

  26 december 2017

  Mandaat van commissaris in een vennootschap die in de loop van de driejarige termijn wordt verkocht

  Welke mogelijkheden zijn er om van commissaris te veranderen in onderstaand geval?

  9 mei 2017

  Impact van de niet up-to-date elektronische versie van het NBB-model van jaarrekening op het commissarisverslag

  Kan een jaarrekening van een onderneming waarvan het boekjaar is gestart op of na 1 januari 2016 nog worden ingediend volgens het oude model ?

  29 maart 2017

  ESR-rapportering single audit

  Kan het ICCI meedelen waar men de bijhorende modelverslagen van de revisor kan terugvinden i.v.m. het hieronder vermelde?

   

  17 januari 2017

  Inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015 over de single audit van universiteiten en hogescholen

  Bij de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015 over de single audit van universiteiten en hogescholen wordt het nazicht van de uitvoering van de begroting niet meer toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor. In artikel 8 staat dat dit besluit in werking treedt vanaf 1 januari 2016.

  26 november 2015

  Waardering van een holding en onafhankelijkheid van de commissaris

  Kan men onderstaande opdracht uitvoeren vanuit deontologisch standpunt?

  10 september 2015

  Commissarisverslag voor autonome gemeentebedrijven

  Kan het ICCI de volgende vragen beantwoorden met betrekking tot het commissarisverslag voor BBC-wetgeving van de autonome gemeentebedrijven?

  7 augustus 2015

  Procedure omtrent de quasi- inbreng

  Kan het ICCI een advies geven omtrent het al dan niet toepassen van de procedure quasi-inbreng? Dient in deze situatie de procedure quasi-inbreng toegepast te worden?

  1 juli 2015

  Verkopen van een eenmanszaak in het kader van de omzetting van een VOF naar een BVBA

  In de maand juli 2015 wordt een VOF (bestaat reeds meer dan 2 jaar) omgevormd tot een BVBA. In september 2015 gaat een (bestaande) aandeelhouder zijn eenmanszaak verkopen aan deze BVBA. Is deze overdracht een quasi-inbreng?

  11 juni 2015

  Boekhoudkundige verplichtingen van de Centra voor Leerlingen Begeleiding (CLB) (wetgevende update 05/07/2019)

  Kan het ICCI een duidelijke visie geven omtrent de hieronder vermelde problematiek?

  4 juni 2015

  Vlaams Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) opgericht zonder enige verwijzing naar een specifieke rechtsvorm – implicaties (wetgevende update 05/07/2019)

  Is een autonoom gemeentebedrijf onderworpen aan de vennootschapswetgeving ingeval het opgericht werd zonder enige verwijzing naar een specifieke rechtsvorm ?

  29 mei 2015

  Participatie in een tax shelter programma

  Kan het ICCI een advies uitbrengen omtrent de hieronder vermelde vraagstelling?

  8 mei 2015

  Commissarisverslag van een autonoom gemeentebedrijf (AGB)

  Is de hieronder vermelde stelling correct?

  7 november 2014

  Staat van activa en passiva in een Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij

  Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

  5 februari 2014

  Commissarismandaat in het kader van een fusie door oprichting van een nieuwe entiteit

  Hoe moet men onderstaande in overeenstemming brengen met hetgeen bepaald is in paragraaf 183 van de vermelde publicatie?

  5 februari 2014

  Gelijkschakeling van de begindata van commissarismandaten binnen stedelijke dochterbedrijven van een autonoom gemeentebedrijf

  Bestaat er een wettelijke manier om de begindata van commissarismandaten binnen stedelijke dochterbedrijven van een autonoom gemeentebedrijf met elkaar gelijk te schakelen?

  5 februari 2014

  Controle van Autonome Gemeentebedrijven – Beleids-en beheerscyclus (BBC)

  Dient men voor het controleren van de BBC een afzonderlijke commissaris aan te stellen of mag dit dezelfde persoon zijn?

  21 januari 2014

  Benoeming van een commissaris in een autonoom gemeentebedrijf

  Is de volgende geschetste situatie mogelijk?

  2 april 2013

  Ontbinding van een bouwvennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

  Kan het ICCI helpen bij de volgende vraagstellingen?

  17 januari 2013

  Partiële splitsing van een vennootschap voor bestanddelen met boekwaarde gelijk aan nul euro en met herwaarderingsmeerwaarde (wetgevende update 05/07/2019)

  Deze vraag heeft betrekking op een partiële splitsing met volgend voorstel van afsplitsing.

  26 mei 2011

  Neerlegging jaarrekening van een beroepsvereniging

  Is een beroepsvereniging die ressorteert onder de wet van 31 maart 1998, verplicht tot neerlegging van haar jaarrekening?

  23 februari 2011

  Inzetten van personeel van een geschorste confrater voor de controle van de jaarrekening van een vzw waarvan de geschorste confrater commissaris was (wetgevende update 05/07/2019)

  Zijn er onoverkomelijke bezwaren die pleiten tegen volgende werkwijze?

  29 december 2010

  Bewijs van aflevering door de vennootschap van aandelen aan toonder

  Volgende vraag betreft het kapitaal van een naamloze vennootschap wordt vertegenwoordigd door aandelen aan toonder.

  16 december 2010

  Verslag van de commissaris bij de doelwijziging van een vennootschap (wetgevende update 05/07/2019)

  Wat is de achterliggende reden dat de commissaris een revisoraal verslag dient op te maken in het kader van een wijziging van het maatschappelijk doel en welke specifieke doelstelling dient hij terzake voor ogen houden?

  20 juli 2010

  Mogelijkheid in het kader van een partiële splitsing van vrijstelling van het opstellen van een verslag van inbreng in natura

  Kan artikel 444, § 2, 3° van het Wetboek van vennootschappen worden toegepast of moet het verslag van de commissaris/bedrijfsreivisor aangaande de inbreng in natura worden opgemaakt?

  3 juni 2010

  Verslag van quasi-inbreng door een Nederlandse registeraccountant

  Kan het verslag van quasi-inbreng in een Belgische vennootschap worden opgemaakt door een nederlandse registeraccountant?

  2 april 2010

  Verwerking van de gesubsidieerde kosten van het personeel van een vzw

  Hoe dienen de gesubsidieerde kosten van het personeel van een vzw te worden verwerkt?

  11 mei 2009

  Jaarlijkse controle van de Bebat aangifte

  Dient de aangifte conform nog verklaard te worden door de commissaris indien de cliënt meer dan 250.000 batterijen op de markt brengt?

  1 april 2009

  Strafrechtelijke aansprakelijkheid van een bedrijfsrevisorenkantoor en van diens vaste vertegenwoordiger

  Bestaat er een gezamenlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid tussen het bedrijfsrevisorenkantoor dat als commissaris werd aangesteld en zijn vaste vertegenwoordiger ingeval van een onopzettelijke misdrijf?

  14 januari 2009

  VAL-I-PAC aangifte

  Moet een commissaris in elk geval de VAL-I-PAC aangifte controleren of enkel wanneer de aangifte geattesteerd moet worden boven de 1.500 euro?

  30 juni 2008

  Opstellen van lijsten met personen met voorkennis

  Bestaat er een verplichting voor de personen, die in naam of voor rekening van emittenten optreden, om lijsten van personen die toegang hebben tot voorkennis op te stellen?

  20 februari 2008

  Activiteiten van een registeraccountant in België

  Is het mogelijk dat een in Nederland geregistreerde registeraccountant de opdrachten van een bedrijfsrevisoren in België uitvoert?

  17 januari 2008

  Opmaken van een verslag overeenkosmtig artikel 220 van het Wetboek van vennootschappen ingeval van een recht van opstal in het kader van een quasi-inbreng

  Moet een verslag worden opgemaakt overeenkomstig artikel 220 van het Wetboek van vennootschappen, indien een recht van opstal wordt verleend tussen een BVBA en haar hoofdaandeelhouder in het kader van een quasi-inbreng?

  17 januari 2008

  Herroepen verslag van quasi-inbreng

  Is het een bedrijfsrevisor deontologisch toegelaten het verslag van een confrater bedrijfsrevisor te herroepen in het kader van een quasi-inbreng?

  11 juli 2007