Actueel

 

Brexit: gevolgen voor het beroep van bedrijfsrevisor en de presentatie van financiële overzichten

30 april 2021

100 views

ICCI Jaarverslag 2020

2 april 2021

202 views

FAQ COVID-19: Hoe met de gevolgen van COVID-19 omgaan in het commissarisverslag boekjaar afgesloten op 31/12/2020?

NIEUW

14 januari 2021

1462 views

Laatste adviezen

10 juni 2021

Uitstel van de gewone algemene vergadering door een buitengewone algemene vergadering - Report de l’assemblée générale ordinaire par l’assemblée générale extraordinaire

Quelles sont les conséquences d’un report de l’assemblée générale ordinaire par l’assemblée générale extraordinaire sur le plan des délais légaux pour l'arrêt des comptes par l’organe d’administration et de la remise du rapport du commissaire ? 

28 mei 2021

Inbreng van cryptomunten - verslag

Zijn cryptomunten te beschouwen als een munt en de inbreng ervan als een inbreng in geld dan wel als onlichamelijke roerende goederen en een inbreng daarvan als een vorm van inbreng in natura?

7 mei 2021

Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen in een BV volgens het WVV - Apport en nature sans création de nouvelles actions dans une SRL selon le CSA

Une SRL souhaite augmenter son capital par un apport de créance sans créer de nouvelles actions. Quelle pourrait-être la rémunération hors actions nouvelles etcomment se positionner dans le rapport sur l'apport ?

7 mei 2021

Contractuele controle van de jaarrekening – publicatie van het verslag – Contrôle contractuel des comptes annuels – publication du rapport

 Kan een verslag van contractuele controle van de jaarrekening publiek worden gemaakt door dit toe te voegen aan de jaarrekening die is bestemd voor publicatie bij de Nationale Bank van België?       

27 april 2021

Taalgebruik – documenten bestemd voor de algemene vergadering - Emploi des langues – documents remis à l’assemblée générale

En quelle langue les rapports prévus aux articles 14:3 et 14:4 CSAdoivent être rédigés lors d’une transformation de la forme juridique d'une SNC en une SRL dont le siège social est situé en région flamande ?

27 april 2021

Economische en financiële informatie voor de Belgische ondernemingsraad van een buitenlandse groep – Informations économiques et financières pour le conseil d’entreprise d’un groupe étranger

Welke financiële informatie (en in welke vorm) dient er aan de Belgische ondernemingsraad  opgericht in de vorm van een technische bedrijfseenheid te worden bezorgd in het kader van de toepassing van artikel 15bis van de wet van 20 september 1948 en vervolgens van artikel 3:83 WVV?

Boeken

4 december 2020

Impact van de wijzigingen in het burgerlijk recht op het beroep van bedrijfsrevisor

17 december 2019

Nieuwe en aangepaste opdrachten van de bedrijfsrevisor in het WVV

2019-02

23 juli 2019

De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit

2019-01

Rechtspraak

28 april 2021

Hof van Justitie van de Europese Unie - 4de kamer - Arrest van 27 februari 2020 C-384/18

Niet-nakoming – Artikel 49 VWEU – Diensten op de interne markt – Richtlijn 2006/123/EG – Artikel 25, leden 1 en 2 – Beperkingen op multidisciplinaire activiteiten van boekhouders

 

Door een verbod in te stellen op het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder en die van verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar dan wel bancaire activiteiten en activiteiten van financiële dienstverlening, en door de kamers van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten toe te staan het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder en elke ambachts-, landbouw- en handelsactiviteit te verbieden, is het Koninkrijk België de verplichtingen niet nagekomen die op deze lidstaat rusten krachtens artikel 25 van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt en artikel 49 VWEU.

 

28 april 2021

Hof van Justitie van de Europese Unie - 5de kamer - Arrest van 24 maart 2021 C-950/19

Dienstverband van een wettelijke auditor bij een gecontroleerde entiteit – Wachttijd – Verbod op aanvaarding van een voorname leidinggevende functie in de gecontroleerde entiteit - Uitdrukking ,een functie aanvaarden’ – Strekking – Sluiting van een arbeidsovereenkomst met de gecontroleerde entiteit – Onafhankelijkheid van wettelijke auditors – Extern aspect

 

14 april 2021

Cour de cassation du 28 janvier 2021 (n° C.20.0127.F) – Etendue du secret professionnel du réviseur d’entreprises

La Cour de cassation rappelle que l’article 458 du Code pénal punit toute personne dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu’on lui confie, qui, hors le cas où elle est appelée à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi l’oblige à faire connaître ces secrets, les aura révélés.